Palliativ behandling, omsorg og pleie 1
Kortere studier

Palliativ behandling, omsorg og pleie 1

Bodø

Forbedre livskvaliteten til pasienter og pårørende med inkurabel kreftsykdom gjennom å lære komplekse ferdigheter i palliativ behandling, omsorg og pleie. Anvendbar både innen og utenfor institusjoner.

Om studiet

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie for pasienter med inkurabel kreftsykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Ved å bedre tilbudet til pasientgruppen med uhelbredelig sykdom, vil det føre til bedre livskvalitet for både pasientene og de pårørende.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir kompetanse til å arbeide med mennesker som har alvorlig, inkurabel kreftsykdom innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypning i blant annet Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.
Treårig helse- eller sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning som er aktuell for arbeid med palliasjon, for eksempel sykepleier, sosionom, fysioterapeut, vernepleier. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter individuell vurdering av relevans for arbeid med palliasjon.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om begrepet grunnleggende palliasjon og den palliative pasienten
 • har avansert kunnskap om lindrende behandling og hospice filosofien
 • har avansert kunnskap og forståelse for den syke og deres pårørende, og hvordan det kan oppleves å leve med en alvorlig inkurabel kreftsykdom
 • har avansert kunnskaper om smertefysiologi og kartlegging av smerter
 • har avansert kunnskap om forebygging og lindring av lidelsen gjennom sykdomsforløpet, og ved livets slutt
 • har avansert kunnskap om betydningen av samarbeid og samhandling mellom ulike yrkesgrupper og de ulike nivå i helsetjenesten i det palliative arbeidet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om betydningen av relasjonskompetansen og kommunikasjonsferdigheter i utøvelsen av palliativ omsorg og pleie
 • kan anvende kunnskap og reflektere over etiske problemer og dilemmaer ved livets slutt
 • kan søke og anvende litteratur i relevante fag base, analysere ulike teorier og kan følge prinsippet for akademisk skriving

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver, i tråd med etiske krav, studiemetodiske krav og krav til akademisk skriving
 • kan reflektere over pasientens eksistensielle utfordringer som lidelse, mening og håp