Palliativ behandling, omsorg og pleie 2
Kortere studier

Palliativ behandling, omsorg og pleie 2

Bodø

Lær å gi bedre omsorg og pleie til pasienter med uhelbredelig sykdom, og forbedre livskvaliteten til både pasienter og pårørende.

Anvendbar både i og utenfor institusjon.


Om studiet

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie til pasienter med inkurabel sykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Økt kunnskap om palliasjon vil kunne føre til bedre livskvalitet for både pasient og pårørende.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir kompetanse til å arbeide med mennesker som har alvorlig, inkurabel sykdom innen kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypning i blant annet Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Det er tre samlinger: To samlinger á tre dager, og en samling á to dager.
Datoer for samlinger våren 2024:

29.-31. januar 2024

4.-6. mars 2024

8.-9. april 2024

Eksamen: Uke 20-21

Det er ikke praksis i studiet.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng innen helse- eller sosialfag som er aktuell for arbeid med palliasjon, for eksempel sykepleier, sosionom, fysioterapeut eller vernepleier.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter individuell vurdering av relevans for arbeid med palliasjon.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan man kan gi rom for gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienten, pårørende og deres familie, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for betydningen av teamarbeid, for å legge til rette for god palliativ behandling og omsorg til pasienter og deres pårørende ut fra et personsentret perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for behovet for symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan den enkelte helsearbeider kan gi omsorg til pasientens pårørende
 • har avansert kunnskap om en holistisk refleksjonsmodell for palliativ omsorg og behandling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienter og deres pårørende, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • kan anvende og legge til rette for og gi symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • kan ivareta pasientens pårørende
 • kan anvende en holistisk refleksjonsmodell for palliativ behandling og omsorg
 • kan søke etter og finne aktuell fag- og forskningslitteratur

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike relevante faglige og etiske problemstillinger innenfor palliativ behandling og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver i tråd med etiske krav, studiemetodiske krav og krav til akademisk skriving