Yrkesfagelever foran ei anleggsmaskin.
Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn

Bodø, Levanger

Ta PPU og bli yrkesfaglærer på videregående skole! Studiet går på deltid over to år. Velg mellom ti ulike yrkesfaglige retninger.


Om studiet

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Hva kan du jobbe som?

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt utdanningsprogram.

Studiet starter med et digitalt oppstartswebinar til følgende tider studieåret 24/25:

1. studieår (kull 24): Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 20. august kl 12-15

2. studieår (kull 23): Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 27. august, kl 12-15

Samlinger studieåret 24/25

1. studieår (kull 24):

Studenter i Bodø har samling uke 35 og 2 ved campus Bodø.

Studenter i Levanger har samling uke 36 og 3 ved campus Levanger.

2. studieår (kull 23):

Studenter i Bodø har samling uke 37 og 4 ved campus Bodø.

Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger.

Tidspunkt for arbeid i obligatoriske webinarer, gruppearbeid og veiledning:

1. studieår (kull 24):

Studenter i Bodø og Levanger: Tirsdager i oddetallsuker, kl 12-15

2. studieår (kull 23):

Studenter i Bodø og Levanger: Tirsdager i partallsuker, kl 12-15

PPUY-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk og eventuelt fravær må tas igjen.

Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår.

Praksisuker studieåret 2024/2025:
Første studieår (kull 2024):

 • uke 47 og 48 i videregående skole
 • uke 4 -7 i videregående skole

Andre studieår: (kull 2023):

 • Uke 45 og 46 i ungdomsskole
 • Uke 8-12 i videregående skole (vinterferie i løpet av perioden)

Studenter som jobber i skolen kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.

Les mer om praksis her:

Praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (nord.no)

Nord universitet tilbyr PPU for yrkesfag innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg - og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Opptakskrav

 • fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • minimum to års relevant heltids yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • generell studiekompetanse
 • to års relevant yrkesteoretisk utdanning tilsvarende 120 studiepoeng etter videregående skole
 • minimum fire års relevant heltids yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning. Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid.

Manglende generell studiekompetanse kan realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her:https://www.nord.no/studier/opptak/realkompetanse

Mindre deler av kravet om yrkesteoretisk utdanning kan også realkompetansevurderes. Kompetanse som kan vurderes er særlig relevant yrkespraksis utover minstekravet kombinert med relevante studier og kurs etter videregående opplæring. Utdanning og yrkespraksis som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Om du ikke dekker opptakskravet for PPU for yrkesfag, anbefaler vi Bachelor yrkesfaglærer: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravene. Last opp vitnemål/kompetansebevis/fagbrev og arbeidsattester.

Dokumentasjon på yrkespraksis er signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent/antall timer jobbet. Vi godkjenner ikke arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 2. Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.
 3. Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.
 4. Alle som blir tatt opp til studier hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

  Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.
Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Kunnskap
Kandidaten har

 • yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn
 • kunnskap om gjeldende lov- og regelverk for opplæringsløpet og forståelse for opplæringens mandat og mål
 • kunnskap om elevenes forutsetninger og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
 • kunnskap om barn og unge i ulike livssituasjoner, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, herunder også samisk barne- og ungdomskultur
 • kunnskap om metoder i forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere undervisning i samsvar med opplæringens planer
 • bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer
 • legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk
 • etablere og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv
 • fremstår som en god rollemodell og kan ivareta yrkesfaglærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen
 • kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for opplæringa
 • skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet
Ingen kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur, tilfredsstillende datautstyr og reise til samlinger og praksis.