Studenter i gruppe
Master (5 år)

Siviløkonom

Bodø

Utdanningen gir en bred og anvendelig kompetanse, og åpner opp for mange jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor. Tidligere studenter jobber blant annet innen bank- og finansnæringen, regnskap og revisjon, industri og energi, departementer og andre offentlige institusjoner, samt i ledende stillinger som konsulenter, kontrollere og rådgivere.


Om studiet

Går du med en gründerdrøm, eller ønsker du å tilegne deg kunnskaper du kan få bruk for som leder? Vil du lære mer om hvordan du kan utvikle gode løsninger som kan drive virksomheter fremover? Eller ser du for deg en spennende karriere på børsen, eller i et multinasjonalt selskap? Da er dette studiet for deg.

HHNs attraktive siviløkonomutdanning tiltrekker seg studenter fra hele landet, og har mange internasjonale studenter. Ved HHN utdanner vi endringsagenter som kan reflektere og analysere, og bruke både digitale og vitenskapelige verktøy for å løse utfordringer. Utdanningen utvikles kontinuerlig for å tilpasse seg både samfunnet, næringslivet og studentenes behov. Kandidatene på dette studiet, som er HHNs flaggskip, tilbakemelder at de er svært fornøyde med utdanningen (Studiebarometeret 2019). Siden oppstarten på 1980-tallet har HHN forsynt både det nordnorske, nasjonale og internasjonale næringsliv med svært kompetente siviløkonomer.

Hva kan du jobbe som?

HHNs siviløkonomutdanning gir deg en bred og anvendelig kompetanse som gir deg en stor bredde i  jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor. Våre tidligere studenter jobber innen bank- og finansnæringen, innenfor regnskap og revisjon, industri og energi, og i departementer og andre offentlige institusjoner. Flere sitter i ledende stillinger, eller jobber som konsulenter, kontrollere og rådgivere. Flere av våre tidligere studenter har også, med stor suksess, utviklet egne selskap. HHN har opp gjennom årene utdannet flere tusen siviløkonomer, og mange av de befinner seg i dag i ledende stillinger i både norske og internasjonale selskap.

Utenlandsopphold

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Det er to mobilitetsvindu i løpet av den femårige graden. Det er høsten 5. semester eller høsten 9. semester som egner seg best for et utenlandsopphold. Se universitetets nettsider for mer informasjon, eller kontakt din studieveileder.

Videre utdanning

Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi ved HHN.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetansemed matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende programspesifikke krav:

Relevant arbeidserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Engelsk på nivå med generell studiekompetanse. Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Kravet til matematikk kan ikke realkompetansevurderes.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse.

Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Kunnskap

kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag
 • kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode
 • har kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse
 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor fagene endringsledelse, strategisk analyse, og verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
 • innehar spesialisert kunnskap innenfor et selvvalgt avgrenset profilområde: Finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring, eller innovasjon og entreprenørskap
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har kunnskap om relevante analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger med etiske verdier
 • holder avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og metodikk, og inngående kunnskap om forskningsetiske normer
 • innehar spesialisert kunnskap om fremgangsmåte, teknikker, og akseptabel progresjon for å gjennomføre og formidle et selvstendig empirisk forskningsprosjekt

Ferdigheter

kandidaten

 • kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger
 • kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
 • kan anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare
 • er spesialisert på å analysere eksisterende vitenskapelige teorier og forskningsmetode innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, og evner å kritisk evaluere deres fortolkninger
 • evner å kritisk analysere og evaluerer etablerte sannheter, informasjon og informasjonskilder
 • er spesialisert på å innhente relevant forskningslitteratur og evner å sammenstille, analysere og evaluere litteraturen
 • holder spesialisert kompetanse i å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode
 • er spesialisert på å analyser, strukturere og formulere faglige resonnementer og argumenter
 • innehar spesialisert kompetanse på å gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

kandidaten

 • evner å fremstille et selvstendig analytisk vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig
 • evner å anvende vitenskapelige teorier og modeller for å belyse forretningstilfeller og problemstillinger i praksis, ut fra etiske grunnprinsipper
 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter, og er bevisst på sin profesjons rolle i samfunnet med etisk bevissthet
 • er kompetent til å bidra i endrings -og innovasjonsprosesser innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger i en virksomhet
 • evner å anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter for og i samarbeid med ulike spesialiserte profesjoner i offentlig og privat sektor, og ideelle organisasjoner
 • er spesialisert på å analysere og evaluere forretningstilfeller med relevante verktøy for å løse praktiske problemstillinger
 • er spesialisert på å diskutere og formidle omfattende forretningstilfeller og et selvstendig forskningsprosjekt ved å anvende bedriftsøkonomiske uttrykksformer
 • evner å kommunisere og formidle faglige problemstiller og konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med andre spesialiserte profesjoner og allmennheten