Spesialsykepleier
Master (1-2 år)

Spesialsykepleie

Bodø

Oppnå spesialisert sykepleiekunnskap og forskningskompetanse med en mastergrad i spesialsykepleie. Velg mellom anestesi-, intensiv-, operasjon- eller kreftsykepleie, og bli en ekspert på ditt fagfelt.


Om studiet

Nord universitet har siden høsten 2014 tilbudt masterstudier i spesialsykepleie. Master i spesialsykepleie med spesialisering i Anestesisykepleie (A), Intensivsykepleie (I), Operasjonssykepleie (O) og Kreftsykepleie (K). Etter tre semester (90 studiepoeng) har studentene oppnådd spesialsykepleie-kompetanse innenfor gitte fagfelt. 

I henhold til nasjonale retningslinjer kan studiet avsluttes etter 90 studiepoeng og studenter som avslutter da er kvalifisert til å jobbe som spesialsykepleier innen valgt retning. For studenter som fullfører mastergraden vil de i tillegg ha kompetanse innen forskning og fagutvikling. 

Studiet er delt mellom teori og praksis der ca. halvparten av studiet er veiledet praksis for anestesi, intensiv og operasjon og ca. 25% av studiet for kreftsykepleie er praksis.

Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan skrives på heltid (4. semester), eller deltid over to semester (4. og 5. semester).​

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som spesialsykepleier innen Anestesi-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie. Studiet er relevant for kandidater som ønsker videre akademisk utdanning. Studiet gir kompetanse i å kunne iverksette fagutvikling og forskning.

Utenlandsopphold

Sahlgrenska institutt, Göteborg universitet. 

For AIO utdanningen tredje semester praksis emne 3 

For Kreftsykepleier utdanningen: tredje semester emnet Kreftsykepleie ved livets avslutning med 4 uker observasjon praksis (praksisdelen av emnet).

Videre utdanning

Mastergraden gir muligheten til å søke opptak ved ph.d. studier innen helsefag, nasjonalt og internasjonalt, og lokalt i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Opptakskrav:

Fullført bachelor i sykepleie og autorisasjon som sykepleier.

Et år praksis som sykepleier i full stilling eller tilsvarende. 

Rangeringsregelverk:

Konkurransepoengene blir beregnet av et vektet karaktersnitt fra bachelorgrad i sykepleie (Bestått karakterer regnes ikke inn), samt inntil 10 tilleggspoeng for praksis ut over opptaksgrunnlaget. 2 poeng pr år max 5 år.

Tilleggspoeng

Kreftsykepleie rangeres kun på bakgrunn av karakterer i bachelorgrad, og det gis ikke tilleggspoeng.

Tilleggspoeng for Anestesi, Internsiv og Operasjon

Det gis 2 tilleggspoeng per år for relevant praksis inntil 5 år, utover opptakskravet. (dvs. max 10 poeng for praksis).

Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, barneintensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.

Relevant praksis for operasjon er rekrutteringsstilling på operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Krav til dokumentasjon:

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb før søknadsfristen

Legg ved vitnemål og karakterutskrift fra Bachelor i sykepleie

Attester for arbeidsforhold

Det må spesifiseres hvilken avdeling søkeren har arbeidet ved (ikke forkortet til for eksempel B3)

Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, barneintensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.

Relevant praksis for operasjon er: operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Kvoteplasser

Nordlandssykehuset:

Anestesi: 3 plasser

Intensiv: 6 plasser

Operasjon: 4 plasser

Helgelandssykehuset:

Anestesi: 1 plasser

Intensiv: 4 plasser

Operasjon: 3 plasser

Totalt antall plasser:

Anestesi: 10 plasser

Intensiv: 20 plasser

Operasjon: 12 plasser

Kreft: 15 plasser (ingen kvoteplasser)

Søkere som søker opptak på kvoten til Nordlandssykehuset eller Helgelandsykehuset må laste opp dokumentasjon på ansettelseforholdet. Dette dokumentres med attest. For å komme med på kvoten til gitt sykehus må man være ansatt ved sykehuset.

Politiattest

Ved opptak i studiet, må det fremlegges politiattest 

Med forbehold om endringer.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor spesialsykepleie og spesialisert innsikt innen valgt spesialisering med bakgrunn i spesialsykepleie, medisinske og humanvitenskapelige områder
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og fagutvikling i spesialsykepleien
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen valgt spesialisering
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i valgt spesialisering i spesialsykepleiefunksjon og arbeidsområder.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kritisk og selvstendig vurdere rutinemessige og akutte situasjoner med handlingskompetanse innen valgte spesialisering i spesialsykepleien
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesialsykepleie og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innen spesialsykepleie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, teori og praksis samt anvende nasjonal og internasjonal litteratur ved praktiske og teoretiske problemløsning
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen valgte spesialisering, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag og forskningsetiske problemstillinger og kan bidra i problemløsningsprosesser
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer innen valgt spesialisering i spesialsykepleie og fagutvikling
 • kan kommunisere om spesialsykepleiefaglige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med allmenheten, kollegaer, andre profesjoner og internasjonalt.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som er aktuelle for yrkesutøvelsen og en bærekraftig utvikling av spesialsykepleiefaget
 • kan bidra til bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer.
 • har innsikt i globale helseutfordringer innen spesialsykepleier feltet og kan anvende internasjonal litteratur

Fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser:

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Anestesisykepleie

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap i sykepleie og etikk i møtet med den syke og sårbare pasienten og spesialisert innsikt om pasienten som skal til anestesi
 • har inngående kunnskap innen anestesisykepleie, med bakgrunn i natur- og humanvitenskapelige fagområder og anestesiologiske metoder til pasienter i alle aldersgrupper og med ulike helsetilstander
 • kan anvende kunnskap på nye og etablerte områder innenfor anestesisykepleierfaget
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiers funksjon og ansvarsområde, samt historie, tradisjon og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan selvstendig gjennomføre anestesisykepleie til pasienter i alle aldre på ulike helsetjenestenivåer både i og utenfor sykehus.
 • kan selvstendig gjennomføre anestesisykepleie med respekt for pasienter og pårørendes integritet og sikre alle et likeverdig helsetilbud
 • kan selvstendig gjennomføre generell og regional anestesi til ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander og inngrep
 • kan analysere og selvstendig bedømme situasjoner, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner
 • kan bidra til ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter i ulike kontekster og ved krise og beredskapssituasjoner i og utenfor sykehus
 • har ferdigheter i samhandling og teamarbeid med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø til beste for pasienten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap og forskning innen anestesisykepleier praksis og fagutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen anestesiologi og anestesisykepleie og argumentere faglig i kollegiet

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kan analysere og reflektere kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor anestesisykepleierfaget nasjonalt og internasjonalt

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Intensivsykepleie

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om sykepleie til kritisk syke pasienter som har behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie
 • Har avansert kunnskap om organsystemers fysiologi og patofysiologi, farmakologi, smertelindring og undersøkelsesmetoder med særlig relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • Har avansert kunnskap om pasienters og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov, samt om kommunikasjon og helsepedagogikk innen intensivsykepleie
 • har inngående kunnskaper om faglig forsvarlig og likeverdig pasient- og familiesentrert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke, i alle aldre og fra ulike kulturer og grupper i samfunnet
 • har inngående kunnskaper om etisk forsvarlig omsorg med respekt for den enkelte pasients autonomi og verdighet
 • har inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • har inngående kunnskaper om ledelse, innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid innen intensivsykepleiefaget

Ferdigheter

Kandidaten:

 • har handlingskompetanse og akuttberedskap for relevante tiltak i komplekse pasientsituasjoner, med hyppige og raske fokusskifter i et høyteknologisk miljø
 • kan foreta selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å oppdage samt sette i verk relevante tiltak ved endringer i pasientens tilstand
 • kan organisere og lede arbeidet med intensivsykepleie til den akutt/kritisk syke pasienten
 • kan utøve faglig forsvarlig pasient- og familiesentrert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre samt fra ulike grupper og kulturer
 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan bruke mestringsstrategier for å fremme faglig identitet, integritet og forebygge utbrenthet
 • har inngående ferdigheter innen samhandling, teamarbeid, kommunikasjon og helsepedagogikk i et høyteknologisk miljø til beste for pasienten

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gi faglig, juridisk og etiske forsvarlig intensivsykepleie til pasienter med behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie, som innbefatter pasienter som har behov for gjenopprettelse av vitale funksjoner etter anestesi, kirurgi, traumer eller akutt forverring av en kronisk sykdom
 • kan identifisere, analysere og kommunisere om faglige problemstillinger og forbedringsprosjekter innenfor intensivsykepleierfaget nasjonalt og internasjonalt

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Operasjonssykepleie

Kunnskap  

Kandidaten:  

 • har avansert kunnskap i operasjonssykepleie og etikk i møtet med pasient som skal gjennomgå planlagt og akutt kirurgisk undersøkelse og behandling, samt dens pårørende
 • har inngående kunnskap innen operasjonssykepleie, med bakgrunn i naturvitenskapelige og humanvitenskapelige fagområder. Eksempelvis operasjonssykepleie til mennesker i alle aldre og ulike kulturer, deriblant samers status som urfolk
 • kan anvende kunnskap på nye fagområder innenfor operasjonssykepleierfaget og bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens funksjon og ansvarsområde, samt historie, tradisjon og plass i samfunnet

Ferdigheter  

Kandidaten:  

 • kan selvstendig gjennomføre operasjonssykepleie i sterilt utøvende og koordinerende rolle tilrettelagt til pasienter i alle aldre og med respekt for pasienters og pårørendes integritet og ulike kulturer, inkludert den samiske
 • kan analysere og selvstendig bedømme situasjoner, prioritere og handle raskt og forsvarlig ved planlagte og akutt kirurgiske undersøkelse og behandlinger
 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger med utgangspunkt i helselovgivning, operasjonssykepleiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap og forskning innen operasjonssykepleiepraksis og fagutvikling på individ og systemnivå, og medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen operasjonssykepleiens kunnskapsbaserte praksis og argumentere faglig i kollegiet
 • har ferdigheter i samhandling og kommunikasjon i tverrprofesjonelle team for å ivareta pasientens og pårørendes behov, samt medvirke til pasients brukermedvirkning

Generell kompetanse  

Kandidaten: 

 • kan analysere og gi personsentrert faglig, juridisk og etisk kunnskapsbasert operasjonssykepleie og dekke grunnleggende og komplekse behov til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv
 • kan kommunisere om og bidra til nytenkning, innovasjon og bærekraftige- og likeverdige helsetjenester for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklig og kulturelt tilrettelagte operasjonssykepleietjenester

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Kreftsykepleie

Kunnskap
Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap om sykepleie til mennesker med kreftsykdom og deres pårørende under hele pasientforløpet med bakgrunn i både naturvitenskapelige og humanvitenskapelige fagområder
 • Har avansert kunnskap om kreftsykdom og behandling
 • Har inngående kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle følger av kreftsykdom og behandling
 • kan anvende kunnskap på nye og etablerte områder innenfor kreftsykepleierfaget

Ferdigheter
Kandidaten:

 • Har avansert kompetanse i sykepleie til mennesker med kreftsykdom og deres pårørende under hele pasientforløpet i spesialist- og kommunehelsetjeneste samt i andre offentlige og private institusjoner, som arbeider med kreft
 • Kan selvstendig gjennomføre kreftsykepleie til pasienter i alle aldre og på ulike helsetjenestenivåer.
 • Kan selvstendig gi pleie og behandling av pasientgrupper med alvorlig og livstruende sykdom
 • kan selvstendig samhandle og koordinere på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølgning av kreftpasienter og deres pårørende
 • Kan selvstendig bidrar til undervisning og veiledning av kolleger og annet relevant helsepersonale rundt kreftpasienten.
 • kan selvstendig formidle tilpasset kunnskap til pasienter og pårørende og selvstendig ivareta dem i krevende mellommenneskelige møter på en verdig måte.
 • Kan selvstendig ivaretar pasientens autonomi og integritet
 • kan selvstendig støtte pasient og pårørende i livets sluttfase og tilrettelegger for en verdig død
 • Har avansert kompetanse til å utføre og kritisk analysere kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksette handlinger som fremmer mestring, håp og livskvalitet hos kreftpasienten uavhengig av behandlingsmål
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen kreftsykepleie og argumentere faglig i kollegiet nasjonalt og internasjonalt

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan analysere og reflektere kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap og forskning innen praksis og fagutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen kreftsykepleie og argumentere faglig i kollegiet
 • kan bidra nytenkning og innovasjonsprosesser og at resultat fra forskning omsettes til kreftsykepleie praksis
 • Kan utvikle og selvstendig bidra til kunnskapsutvikling, tjenesteforbedring, endringsarbeid og kunnskapsbasert praksis innenfor kreftsykepleierens ansvarsområde alene og i samhandling med andre både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kan bidra til etisk og faglig forsvarlig sykepleie til kreftpasienten og pårørende
 • Kan selvstendig bidra til samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølgning av kreftpasienter og deres pårørende
 • Kan utvikle og selvstendig bidra til kunnskapsutvikling, tjenesteforbedring, endringsarbeid og kunnskapsbasert praksis innenfor kreftsykepleierens ansvarsområde alene og i samhandling med andre både nasjonalt og internasjonalt