Voksne studenter i gruppe
Master (1-2 år)

Strategi og ledelse

Bodø, Stjørdal

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb.


Om studiet

Dagens samfunn er preget av raske endringer, både markedsmessig, politisk, teknologisk og miljømessig. De globale utfordringene krever ny innsikt også nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvilke konsekvenser får dette for private og offentlige virksomheter? Hvordan skal næringsliv og det offentlige tilpasse seg - både for å møte utfordringene - og de mange mulighetene utviklingen fører med seg? Og ikke minst; Hvilke krav stiller dette til strategi og ledelse?

På dette masterstudiet er det nettopp strategi, ledelse og endringer som utgjør grunnpilarene – og utdanningen er høyaktuell både for deg som jobber i næringslivet og offentlig sektor.

MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb. Det er lagt opp til 2 samlinger per emne, og hver samling er på 2 dager.

Før du søker er det nødvendig å ha satt seg inn i hvilke spesialiseringsvalg du ønsker slik at du er sikker på at dette blir korrekt. Dette gjør du best ved å enten lese på den korte beskrivelsen for hver spesialisering som du finner i nedtrekksmenyen beskrivelse av studiet eller ved mer detaljert beskrivelse av spesialiseringsemnene til hver spesialisering ved å gå til oppbyggning/emner her MBA i strategi og ledelse (nord.no) Det er ikke mulig å endre retning etter opptak er gjort.

Ingen kostnader utover semesteravgift (kr. 815,-) og pensumlitteratur.

Hva kan du jobbe som?

Denne karriereutviklende utdanningen er relevant både for norsk og internasjonalt arbeidsliv. Den «typiske» MBA-studenten er leder i offentlig eller privat sektor, eller har et ønske om å bli det.

Med en MBA i strategi og ledelse er man kvalifisert til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Med denne utdanningen vil man også være kvalifisert til å jobbe med organisasjonsutvikling, eller eksempelvis som prosjektleder, konsulent eller personalleder. Flere av de som tidligere har blitt uteksaminert fra MBA-studiet har i etterkant også gått inn i direktørstillinger.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen er samligsbasert. De fleste samlingene gjennomføres på studiestedet (enten Bodø eller Stjørdal, avhengig av valgt profil), mens noen få er digitale. Vanligvis er det to samlinger à totalt fire dager per emne, det vil si fire samlinger med totalt åtte undervisningsdager per semester.

Det er ikke oppmøteplikt til dette programmet, men da det er et krevende program så anbefaler vi på det sterkeste at studentene følger samlingene så godt det lar seg gjøre. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Det er som hovedregel ikke streaming/opptak av fysiske forelesninger.

Tentativ timeplan for kull 2024 – Høstsemester 2024

MBA i strategi og ledelse

Bodø

MAF5004 – Globale perspektiver

Samling 1: 29.08.24 – 30.08.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 26.09.24 – 27.09.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Oppgaveinnlevering 15.10.24

ECO5026 – Økonomiske beslutninger

Samling 1: 28.10.24 – 29.10.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 25.11.24 – 26.11.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Skoleeksamen 10.12.24

Stjørdal

MAF5004 – Globale perspektiver

Samling 1: 26.08.24 – 27.08.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 23.09.24 – 24.09.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Oppgaveinnlevering 15.10.24

ECO5026 – Økonomiske beslutninger

Samling 1: 31.10.24 – 01.11.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 28.11.24 – 29.11.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Skoleeksamen 10.12.24

Tidspunkt for samlinger

Dag 1: 10.15 – 16.00

Dag 2: 09.15 – 15.00

Datoer for eksamener og innleveringer er tentative. De endelige datoene vil fremkomme i studentweb etter oppmelding. Registreringsperioden før høstsemesteret er 01 juli – 01 september.

Vi tar forbehold om uforutsette endringer på datoer/tidspunkt som kan fremkomme på et senere tidspunkt.

Det er normalt ikke streaming/opptak av fysiske forelesninger.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes erfaring som enten kan relateres til fullført grunnutdanning (bachelor) eller utdanningen man søker opptak til.

Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som en del av kravet til 2 års arbeidserfaring.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad av minst 180 studiepoeng.

Arbeidsattest

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad. En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

 • Start- og sluttdato for arbeidsforholdet
 • Antall timer jobbet/stillingsprosent
 • En beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
 • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes)
 • Dato for utstedelse

​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert.

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av karakterpoeng + tilleggspoeng.

Karakterpoengene dine er vektet karaktersnitt x 10. Emner med bestått eller godkjent inkluderes ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Internasjonale søkere

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Se våre nettsider for utfyllende info om opptak

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av full jobb. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte. Internasjonale gjesteforelesere og forskere blir benyttet og den internasjonale forskningsfronten vil bli formidlet.

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Kunnskap
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • har kandidaten dybdekunnskap om viktige drivere knyttet til utviklingen av et globalisert kunnskapssamfunn
 • har kandidaten inngående kunnskap om strategiske ledelsesbeslutninger og konsekvenser for virksomheten
 • har kandidaten avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet strategisk ledelse
 • har kandidaten dybdekunnskap i det å lede endringsprosesser, mennesker og prosjekter i organisasjoner
 • har kandidaten inngående kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering
 • har kandidaten inngående kunnskap om økonomisk-, sosial og miljømessig bærekraft

Ferdigheter
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • kan kandidaten beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kan kandidaten anvende kunnskap til selvstendige beslutninger
 • kan kandidaten arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan kandidaten benytte og analysere internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering

Generell kompetanse
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • kan kandidaten forstå betydningen av strategisk ledelse for samfunnet og en virksomhet
 • kan kandidaten delta i faglig baserte diskusjoner innenfor sitt forskningsområde
 • kan kandidaten gjennomføre avanserte strategiske endringsprosjekter i virksomheter
 • kan kandidaten formidle egne faglige vurderinger på forskningsområdet
 • kan kandidaten anvende sine kunnskaper til å foreslå strategiske endringer i en virksomhet
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.