Beredskap og kriseledelse

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

LED5000
7.5 sp

Vår 2024 (2. semester)

Høst 2024 (3. semester)

Valgemner - spesielt anbefalte
ORG5004
7.5 sp

Vår 2025 (4. semester)

MET5003
7.5 sp
ORG5005
7.5 sp

Høst 2025 (5. semester)

LED5009
30 sp

Vår 2026 (6. semester)

LED5009
30 sp

Programmet Beredskap og kriseledelse er et erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som går over tre år. Formålet er å gi teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse, både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Beredskapssystemets oppbygging og responsmønster i ulike typer kriser belyses. Programmet omfatter kunnskap om ledelse i kriser og i endringsprosesser i beredskapsapparatet. Kunnskap om hvordan beredskapssystemene er organisert og hvordan en legger til rette for kompetanseutvikling står sentralt.

Studieprogrammet fokuserer på lederroller i ulike posisjoner og de viktigste operasjonsmønstrene i beredskapsapparatet. Programmet tar opp spørsmål knyttet til kommunikasjon og media og om hvordan digital teknologi kan støtte beredskapsledelsen. Det tilbys også spesialisert kunnskap om utfordringer knyttet til menneskelige faktorer i systemer med fokus på ledelse og sikkerhet, og inngående kunnskap om krisestabsorganisering og de ulike nivåene i beredskapssystemet. En ser nærmere på hvordan teknologiske faktorer både virker inn på trusselbildet og skaper nye muligheter, inklusive utviklingen i cyberdomenet. Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Samlinger høsten 2023 kull 2023:

29. - 30. august - Digital
12. - 13. september - Digital
17. - 20. oktober - Bodø
27. oktober - Digital

Det gjennomføres vanligvis tre til fire samlinger per semester, hver av en varighet på tre til fire dager, totalt omtrent ti dager undervisning per semester. Noen av samlingene foregår i Bodø og noen gjennomføres digitalt.

Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Den studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer.

Kunnskap

 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om organisatorisk læring og strategisk kompetanseutvikling, og hvordan beredskapsøving kan fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap om digitale trusler og forebygging.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier.
 • Kandidaten kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner.
 • Kandidaten kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis.
 • Kandidaten kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem.
Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.
Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad i, for å kunne bli vurdert for opptak.
Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Master i beredskap og kriseledelse er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies. Nettverket gjennomfører årlig et sommerkurs der det er satt av noen plasser til studenter på Master i beredskap og kriseledelse. Det veksler mellom medlemsinstitusjonene hvem som arrangerer sommerkurset. Det er også flere utvekslingsmuligheter, med noe variasjon fra år til år. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som godkjennes som valgemner til programmet. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp på studieprogrammet.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.