Dyrepleie

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

KJ105F
0 sp
KJ100F
10 sp
MAT1011
2.5 sp

Vår 2024 (2. semester)

PRA1000
2.5 sp
DYR1002
7.5 sp
DYR1001
7.5 sp
BIO1002
5 sp

Høst 2024 (3. semester)

BI247F
10 sp
DYR2002
10 sp
DYR2001
5 sp

Vår 2025 (4. semester)

DYR2003
10 sp
PRA2004
10 sp

Høst 2025 (5. semester)

PRA2024
30 sp

Vår 2026 (6. semester)

Valgemner
MA116F
10 sp
DYR2000
10 sp
PRA2000
20 sp
BI216F
10 sp
BI122F
10 sp

Studieprogrammet utdanner dyrepleiere. Gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, atferd, sykdommer, ernæring, behandling og pleie, samt gode kommunikasjonsferdigheter, er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Studiet inneholder tre obligatoriske praksisperioder som gjennomføres på dyreklinikker i Norden.

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinary Nurse fra Accreditation Committee ot Veterinary Nurse Education (ACOVENE).

Studieprogresjonskrav

Emnene i programmet bygger direkte på hverandre, og bestemte emner må derfor være bestått for å kunne gå videre i studiet (progresjonskrav). Praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap, og programmet har derfor obligatorisk deltakelse på ulike undervisningsaktiviteter for å sikre at studentene har oppnådd det nødvendige læringsutbytte for å gå ut i praksis.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike arters anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov, samt sykdommer, behandling og pleie
 • har kunnskap om de grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som autoriserte dyrepleiere fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare veteriærmedisinsk fagterminiologi
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • kjenner til relevant forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet dyrepleie
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor dyrepleie ved å ha kjennskap til sentrale læreverk, samt evne å finne nye valide kilder
 • har kunnskap om dyrepleiefagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg ved stell og overvåking av pasienter
 • kan kommunisere hensiktsmessig med dyreeiere i ulike situasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt presentere og videreformidle dette for å belyse en dyrepleierfaglig eller dyrevelferdsmessig problemstilling
 • kan kommunisere og videreformidle fagstoff til kolleger og dyreeiere, både skriftlig og muntlig
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene slik at hensynet til dyrevelferd og HMS er ivaretatt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen som autorisert dyrepleier
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver (praktiske ferdigheter, teoretiske gjennomganger, oppgaveskriving) både alene og i samarbeid med andre i tråd med faglige og NDAFs* yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema og problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kolleger og dyreeiere, både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god dyrepleierpraksis og sikre god dyrevelferd
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd og dyrepleie, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

* Norsk dyrepleier og assistenforening (NDAF).

Autoriserte dyrepleiere jobber oftest på dyreklinikker, men også andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt.

Studenter vil kvalifisere for Master i biovitenskap ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Det fins også andre relevante masterutdanninger i Norge og utland. Kandidaten må kontakte det enkelte studiested for informasjon om opptaksregler og -krav.

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 15 uker på en praksisplass utenlands som en del av din utdannelse, i ditt 6. semester, med våre samarbeids institusjoner i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å praktisere i ett semester utenlands, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. For ditt studie er det best å ta praksis i utlandet i ditt tredje studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Studenter må også ha egen labfrakk og klinikktøy i enkelte emner, samt dekke utgifter i forbindelse med praksis; reise, opphold, arbeidstøy og vaksinasjoner.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

Studieprogrammet evalueres av studentene gjennom midtveisevaluering av enkeltemner, sluttevaluering av hvert semester og halvårlige dialogmøter. Programrådet har evalueringsmøter i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksisklinikker bes om å gi tilbakemelding til universitetet etter hver praksisperiode.