Engelsk

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

Høst 2024 (3. semester)

ENG2023
10 sp

Vår 2025 (4. semester)

ENG2021
15 sp
ENG2022
15 sp

Høst 2025 (5. semester)

Valgfrie emner - 60 studiepoeng i 3. studieår
ENG2006
10 sp
ENG2024
10 sp
SP236L
10 sp

Vår 2026 (6. semester)

Valgfrie emner - 60 studiepoeng i 3. studieår
ENG2007
10 sp
ENG2005
10 sp

Bachelor i engelsk er et disiplinært universitetsstudium for studenter som ønsker å utforske engelsk språk, litteratur, kultur og historie. Graden vektlegger språklige og særlig litterære emner, og vil gi en grundig innføring i disse samt forberede studenter på en videre engelskfaglig utdanning på masternivå.

År 1 består av fire emner på 15 studiepoeng (som sammen utgjør et helt engelsk årsstudium). Disse emnene er Engelsk språk, Amerikanske studier, Britiske studier, og Vitenskapelig metode, forskning og formidling.

År 2 består av et fordypningsstudium i engelsk på 20 studiepoeng (med emner som varierer fra år til år), så vel som 25 studiepoeng av andre obligatorisk emner, inkl. en innføring i engelsk som skolefag. I tillegg kommer en 15 studiepoeng stor bacheloroppgave innen et emne valgt av studenten selv i samråd med en faglig veileder.

Tredje studieår består av valgfrie emner i engelsk på totalt 60 studiepoeng. Studentene kan også velge fra et bredt spekter av relevante emner ved Nord universitet. Mange studenter velger å tilbringe sitt tredje studieår i utlandet, og Nord universitet oppfordrer dem til å gjøre det. Universitetet har avtaler med en rekke partnerinstitusjoner i utlandet og tilbyr også deltakelse i spennende semesterutvekslingsprogrammer, for eksempel i Japan, Storbritannia og USA.

Fra og med studentkullet som tas opp høsten 2018 er studieprogrammet campusbasert med ukentlige undervisningsaktiviteter.

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kjennskap til moderne litteraturteori
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan analysere og skrive forskningsbaserte artikler om litterære tekster, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kan utforske samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kan tilpasse fagstoff og språk til mottaker
 • kan innhente og bearbeide forskningsmateriale
 • kan anvende engelskfaglig kunnskap og ferdigheter i en akademisk og en profesjonell sammenheng

Bachelor i engelsk gir et solid grunnlag for videre studier, inkludert lærerutdanning. Mange nyutdannede fortsetter til mastergrad eller utdanner seg til å bli lærer. Arbeid i næringsliv, reise og turisme, diplomati og kultur forutsetter gode engelskkunnskaper.

Bachelor i engelsk kvalifiserer for videre akademisk utdanning på masternivå. Hvis du bygger på med en mastergrad i engelsk, kan du i etterkant ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få formell kompetanse som engelsklærer i grunnskole og videregående skole.
Vi ser gjerne at studenter velger å studere i et engelskspråklig land i år 3 av studieprogrammet, enten ved en av Nord universitets partnerinstitusjoner i for eksempel Japan, Storbritannia, eller USA - eller gjennom et av Nord universitets utvekslingsprogrammer. Studieprogrammet er åpent for internasjonale studenter ved Nord universitet. Det bemerkes at meget gode engelskferdigheter er forventet for å kunne følge undervisningen.
Semesteravgift, pensumlitteratur, samt en 1-ukers lang studietur til Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York, Storbritannia (ca. kr. 3500 for skolepenger og losji, ca. kr. 3000 for reise; i tillegg kommer kost samt personlige utgifter). OBS: Dersom det blir reisebegrensninger, vil NSC organisere et 1-ukers online kurs, som er obligatorisk og gratis for deg som student.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgave (ENG2022).
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.