Epidemiologi og befolkningshelse

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

Studenter som tar dette studiet vil tilegne seg samfunnsnyttig kunnskap om hvordan man skal fortolke og kritisk vurdere tilgjengelig informasjon om befolkningshelse.

Kunnskap:

 • Har inngående kunnskap om epidemiologiske studiedesign og metoder, og da særlig i observasjonelle studiedesign, samt om årsakssammenhenger
 • Har inngående kunnskap i bruk og tolkning av statistiske beregninger
 • Har inngående kunnskap om hvordan ulike mål på forekomst av sykdom beregnes og fortolkes
 • Har inngående kunnskap om tilfeldige og systematiske feilkilder i epidemiologiske studier, samt hvordan styrke og presisjon kan estimeres for statistiske funn
 • Har inngående kunnskap om relative og absolutte mål på sammenhenger
 • Har inngående kunnskap om sosial ulikhet i helse og kjennskap til sentrale teorier på hvordan den sosiale helsegradienten kan forklares

Ferdigheter

 • Kan anvende grunnleggende epidemiologiske metoder og analyser relevant for sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kan kritisk vurdere bruk av datamateriale og metode, forskningsfunn og konklusjoner fra epidemiologiske studier
 • Kan anvende kunnskap fra epidemiologiske forskning og helseinformasjon kartlagt gjennom befolkningsundersøkelser til folkehelsearbeid
 • Kan anvende kunnskap fra sosialepidemiologien til å gjøre rede for aktuelle mekanismer bak helseforskjeller mellom ulike sosiale lag i et samfunn
 • Kan anvende kunnskap om epidemiologi til praksisfeltet innen helsefremmende og forebyggende arbeid, planarbeid, helsetjenester, og behandling av sykdommer i en befolkning

Generell kompetanse:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i epidemiologi og forståelse av statistiske usikkerheter til kritisk refleksjon av informasjonsflyt på egen arbeidsplass og fagfelt
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på egnede bruksområder for epidemiologi, samt kjenne utfordringene og begrensingene innenfor fagfeltet
 • Kan anvende sine kunnskaper i epidemiologi i tverrfaglige diskusjoner om populasjonsbasert forskning og utviklingsarbeid
 • Kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger i epidemiologisk forskning
Opptak til studieprogrammet krever bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller idrettsfag, - tilsvarende opptakskravet på Master i helsevitenskap. Emnet er et valgemne i Master i helsevitenskap, og åpnes for opptak av andre, kvalifiserte søkere, dersom det er plass. Utover opptakskravet anbefales forkunnskaper tilsvarende emnet «Kvantitative forskningsmetoder og statistikk».
Studenter som tar dette studiet vil tilegne seg samfunnsnyttig kunnskap om hvordan man skal fortolke og kritisk vurdere tilgjengelig informasjon om befolkningshelse.
Studiet kan tas som valgfritt emne i master i helsevitenskap. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i master i helsevitenskap, eller andre mastergrader
 • FHE5005 Epidemiologi og befolkningshelse - samling uke 12 og 16
  • Hjemmeeksamen uke 18 og 19
Dette er et studieprogram som ikke har utveksling

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem