Grunnskolelærerutdanning 5-10, samlingsbasert

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

Fag 2 - Undervisningsfag eller skolerelaterte fag
FAG2-H23-SAM5-10N
Fag 2 - Samfunnsfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KRO5-10N
Fag 2 - Kroppsøving for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KUN5-10N
Fag 2 - Kunst og håndverk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-ENG5-10N
Fag 2 - Engelsk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-NAT5-10N
Fag 2 - Naturfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
Fag 1 - Norsk eller matematikk
FAG1-H23-NOR5-10N
Fag 1 - Norsk
0 sp
FAG1-H23-MAT5-10N
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Vår 2024 (2. semester)

Fag 1 - Norsk eller matematikk
FAG1-H23-NOR5-10N
Fag 1 - Norsk
0 sp
FAG1-H23-MAT5-10N
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Høst 2024 (3. semester)

Fag 2 - Undervisningsfag eller skolerelaterte fag
FAG2-H23-SAM5-10N
Fag 2 - Samfunnsfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KRO5-10N
Fag 2 - Kroppsøving for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KUN5-10N
Fag 2 - Kunst og håndverk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-ENG5-10N
Fag 2 - Engelsk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-NAT5-10N
Fag 2 - Naturfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
Fag 1 - Norsk eller matematikk
FAG1-H23-NOR5-10N
Fag 1 - Norsk
0 sp
FAG1-H23-MAT5-10N
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Vår 2025 (4. semester)

Fag 2 - Undervisningsfag eller skolerelaterte fag
FAG2-H23-SAM5-10N
Fag 2 - Samfunnsfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KRO5-10N
Fag 2 - Kroppsøving for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-ENG5-10N
Fag 2 - Engelsk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-NAT5-10N
Fag 2 - Naturfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp

Høst 2025 (5. semester)

Fag 3 - Undervisningsfag eller skolerelaterte fag
FAG3-H23-KRO5-10N
Fag 3 - Kroppsøving for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG3-H23-SAM5-10N
Fag 3- Samfunnsfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG3-H23-KUN5-10N
Fag 3 - Kunst og håndverk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG3-H23-MOH5-10N
Fag 3 - Mat og helse for Lærerutdanning 5-10, Levanger
0 sp
FAG3-H23-SPE5-10N
Fag 3 - Spesialpedagogikk for Lærerutdanning 5-10
0 sp

Vår 2026 (6. semester)

Fag 2 - Undervisningsfag eller skolerelaterte fag
FAG2-H23-SAM5-10N
Fag 2 - Samfunnsfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-KRO5-10N
Fag 2 - Kroppsøving for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-ENG5-10N
Fag 2 - Engelsk for Lærerutdanning 5-10
0 sp
FAG2-H23-NAT5-10N
Fag 2 - Naturfag for Lærerutdanning 5-10
0 sp
Fag 1 - Norsk eller matematikk
FAG1-H23-NOR5-10N
Fag 1 - Norsk
0 sp
FAG1-H23-MAT5-10N
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Høst 2026 (7. semester)

Masterfag - enten undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR5-10N
Masterfag norsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-ENG5-10N
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-NAT5-10N
Masterfag naturfag på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-MAT5-10N
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 5-10
0 sp

Vår 2027 (8. semester)

Masterfag - enten undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR5-10N
Masterfag norsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-ENG5-10N
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-NAT5-10N
Masterfag naturfag på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-MAT5-10N
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 5-10
0 sp

Høst 2027 (9. semester)

Vår 2028 (10. semester)

Masterfag - enten undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR5-10N
Masterfag norsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-ENG5-10N
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-NAT5-10N
Masterfag naturfag på Lærerutdanning 5-10
0 sp
MA-H23-MAT5-10N
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 5-10
0 sp

Grunnskolelærer master 5-10 er en integrert og profesjonsretta utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Utdanningen legger særlig vekt på begynneropplæring og kontaktlærerrollen. Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk, praksisstudier og kritisk refleksjon.

Samlingsstruktur:

I den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga er det samlinger på studiested Nesna. Fra 3. studieår samkjøres enkelte valgfag og masterfag med Bodø og Levanger, og strukturen kan bli noe anderledes utfra studentens fagvalg.

I samlingsukene hvor studentene møtes fysisk vektlegges praktiske og studentaktive arbeidsformer, drøfting i grupper og plenum, arbeid med ulike case og didaktiske metoder, ekskursjoner og lignende. De praktisk-estetiske fagene og fag der feltarbeid inngår vil kunne ha egne løsninger, med flere samlingsdager i semesteret.

Nettundervisning og gruppesamarbeid i kollokviegrupper gjennom studieåret er en viktig del av den fleksible grunnskolelærerutdanningen. Her legges det opp til undervisning via nettforelesninger, nettbaserte presentasjoner, oppgaveløsninger, diskusjoner i nettgrupper, seminar, dagsoppdrag og lignende.

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap. Til sammen skal utdanningen omfatte 2-3 undervisningsfag. Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn av fagets art ha et maksimalt antall av studenter. Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller i spesialpedagogikk. Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstilling innenfor masterfaget i 10. semester. I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave. Det vil være krav til obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. I tillegg kommer minst fem dager observasjonspraksis tidlig i studiet. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets praksisområde.

Retningslinjer for praksis finner du her

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Samlinger for førsteårsstudentene studieåret 2023/2024 :

Med forbehold om endringer:


Fysisk samling: uke 34, 36, 40, 2, 10 og 18
Nettsamling : uke 38, 46, 48, 8, 12 og 16

Praksis: uke 42, 43, 44, 4, 5, 6 og 7.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.
Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet, og Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
 • Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
 • Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
 • Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Studentene er under skikkethetsvurdering i hele studieløpet

Du får praksisopplæring allerede fra første studieår. I løpet av dine fem år som student, skal du ha 115 dager praksis. I starten av studiet er praksis lagt opp slik at du observerer undervisning.

Etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.