Helsevitenskap

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

HEL5006
10 sp
Fordypning
MAHEV-H23-PSYKISK
Fordypning psykisk helsearbeid
0 sp
MAHEV-H23-NEVRO
Fordypnings Nevorologisk rehabilitering
0 sp
MAHEV-H23-E-HELSE
Fordypning e-helse
0 sp

Vår 2024 (2. semester)

Fordypning
MAHEV-H23-PSYKISK
Fordypning psykisk helsearbeid
0 sp
MAHEV-H23-NEVRO
Fordypnings Nevorologisk rehabilitering
0 sp
MAHEV-H23-E-HELSE
Fordypning e-helse
0 sp

Høst 2024 (3. semester)

Fordypning
MAHEV-H23-PSYKISK
Fordypning psykisk helsearbeid
0 sp
MAHEV-H23-NEVRO
Fordypnings Nevorologisk rehabilitering
0 sp
MAHEV-H23-E-HELSE
Fordypning e-helse
0 sp

Vår 2025 (4. semester)

Valgemner
PSH7003
10 sp
PSH7002
10 sp
FHE5005
10 sp

Høst 2025 (5. semester)

Vår 2026 (6. semester)

Master i helsevitenskap gir kandidatene en fremtidsrettet utdanning for å møte dagens og

morgensdagens helseutfordringer med særlig fokus på hvordan fremme helse og deltakelse

på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Utdanningen bidrar til kunnskapsutvikling innen

helsevitenskap med vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samt samhandling

mellom tjeneste- og forvaltningsnivåer for å skape bærekraftige tjenester/ forvaltning.

Masterstudiet bygger på et bredt, tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Masterstudiet gir kandidater fordypning i ulike helseperspektiver og kunnskapstradisjoner.

Kunnskap som begrep utdypes og kunnskapsbasert praksis tematiseres når det gjelder

profesjonsvitenskap. Utdanningen vektlegger kvalitet og innovasjon i tjenester som fremmer

helse og deltakelse på ulike nivå, samt for å bidra til å redusere sosial ulikhet.

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder for kritisk

vurdering av kunnskap og utvikling av spørsmål som åpner for innovasjon. Kandidater

kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger, kritisk anvende relevante

metoder for forskningsarbeid samt gjennomføre egen forskning for å utvikle ny kunnskap og bedre tjenester/ forvaltning.

Masterstudiet har et omfang på 120 studiepoeng, er samlingsbasert over tre år. Utdanningen

består av 40 studiepoeng fordelt på emnene: Helsevitenskap (10 stp), vitenskapsteori og

forskningsetikk (10 stp), kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (7,5 + 7,5 stp), og

prosjektbeskrivelse og forskningsdesign (5 stp); 30 studiepoeng forbeholdt

fordypningspesifikke emner og 10 stp valgfritt emne; og ytterligere fordyping oppnås gjennom

masteroppgaven på 40 studiepoeng.

Innpassing av tidligere utdanning

Søkere som er tatt opp til studiet, og som tidligere har bestått studier og emner på masternivå som de mener er tilsvarende innhold og læringsutbyttebeskrivelser, kan sende søknad til postmottak@nord.no for å få vurdert innpassing av disse. Søknaden må dokumenteres med studiumsbeskrivelser, emnebeskrivelser og karakterutskrifter.

Søkere som har fullført Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 sp, ved Nord universitet, fra følgende kull - Studiested Namsos kull 2009 - 2022 og studiested Bodø kull 2019 - 2022, kan etter søknad få innpassing for emnene HEL5006, PSH7004, VIT5018, KOK7000, PSH7001 + 1 valgemne 10 sp. Gitt positivt svar, kan disse starte direkte på 2.studieår. Disse studentene må være obs på at emnet MET5007 Prosjektutvikling og forskningsdesign, høst 2023, krever et prosjektnotat rundt eget masteroppgaveprosjekt ved oppstart. Se emnebeskrivelsen

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Alle fysiske samlinger for kull høst 2023 og våren 2024 er lokalisert på Campus Bodø

1. studieår

Høst 2023:

Fellesemne

HEL5006 Helsevitenskap – 2 digitale samlinger - hver på ei uke - uke 34 og 37

Hjemmeeksamen - uke 39 og 40

Fordypningsspesifikke emner

PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46

Hjemmeeksamen - uke 47 og 48

HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling. Digitale samlinger 5.-7.sept + 10.-12.okt + 21.nov

Oppgave innleveres 21.des

HEL7007 Nevrologisk rehabilitering: Utvidet klinisk resonnering. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) 3.,4.,5.sept (F), 17.,18.okt (D), 31.okt, 1.,2.nov (F), 14.,15.nov (D)

Hjemmeeksamen uke 47 og 48

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

Vår 2024:

Fellesemner

VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 12 og uke 17

Hjemmeeksamen uke 18 og 19

Fordypningsspesifikke emner

KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og 6

Hjemmeeksamen uke 7 og 8

HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi. Digitale samlinger;

Oppgave innleveres uke

HEL7004 Nevrologisk rehabilitering; balanse, gange og deltakelse. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) - 9.,10. jan (D), 23.,24.,25.jan (F), 6.,7.,8.feb (F), 20.,21.feb (D)

Hjemmeeksamen uke 10 og 11

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

2. studieår:

Høst:

Felles samlinger for Kvantitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

Vår:

Felles samlinger for Kvalitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvalitative forskningsmetoder – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Valgfritt emne - 2 uker

3. Studieår

Høst:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Vår:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Avslutningskonferanse

Studentene får presentere sine prosjekter

Studiet er samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsutbyttene for et studieår er 1000-1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må kandidatene forvente å arbeide ca. 25 timer i uken med studiene. I disse timene skal alt arbeid som kandidaten legger ned i studie regnes inn; som forberedelse, forelesninger, veiledning, selvstudium, gruppearbeid, rapportering, arbeid med pensum, eksamensforberedelser og gjennomføring av eksamen.

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving
 • har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning
 • kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer
 • kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer
 • kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering
 • kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten
 • kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora
 • har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal litteratur

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminger til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i nettbasert undervisning og gruppearbeid.​
Masteroppgave på 40 studiepoeng er avsluttende eksamen i Master i helsevitenskap. I masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema. Prosjektbeskrivelsen utarbeidet i emnet ‘prosjektutvikling og forskningsdesign’ er utgangspunkt for oppgaven. Arbeidet med masteroppgaven utgjør studiets største emne (40 stp.) og skal gi et sammenfattende uttrykk for læringsutbytte fra hele studiet med tanke på anvendelse av teori, forskningsetikk og metode i studiet av helsevitenskapelige problemstillinger.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene og vitenskapelig ansatte gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Emnene innen psykisk helsearbeid er regulert av rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Studentenes skikkethet for vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
For studenter som velger fordypning i psykisk helsearbeid har 5 ukers praksis i emnet PSH7001 Tilnærminger i psykisk helsearbeid, det tredje semesteret. Les mer om praksis her.