Husdyrfag - velferd og produksjon

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

MAT1010
2.5 sp
HUS120
10 sp

Vår 2024 (2. semester)

HUS1003
5 sp
HUS1002
7.5 sp
HUS1001
7.5 sp

Høst 2024 (3. semester)

HUS210
10 sp
HUS1004
7.5 sp
HUS2000
5 sp

Vår 2025 (4. semester)

REG1003
7.5 sp
HUS2002
7.5 sp
HUS2001
10 sp
Valgemner
HUS2030
5 sp

Vår 2026 (6. semester)

HUS2003
10 sp
Valgemner
MA116F
10 sp
HUS2151
7.5 sp

Bachelor i husdyrfag er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir deg en unik kompetanse som er ettertraktet i yrkeslivet. Studiet gir deg også en bred biologisk basiskunnskap som kan anvendes i en rekke ulike jobber. 

I første del av studiet lærer du om dyrevelferd, dyrehelse, klima, bærekraft, fôrdyrking, ernæring, bygningsplanlegging og økonomi. Kunnskapen fra disse grunnleggende emnene knyttes sammen og anvendes når vi senere i studiet tar for oss produksjon og hold av de ulike husdyrartene. Artene vi fokuserer på er storfe, sau, geit, svin, fjørfe, hest, hund og katt. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver som gjennomføres i samarbeid med næringslivet, lærer du å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser. Dyrevelferd, produksjon og driftsoptimalisering er gjennomgående tema i studiet. 

Gjennom bacheloroppgaven i siste studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et tema som du er spesielt interessert i. Du kan gjerne skrive oppgaven sammen med en medstudent, i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av forskningsprosjektene våre.  

Studiet har totalt tre valgemner i 4. og 6. semester som kan erstattes med andre relevante emner. Slike emner kan du f.eks. hente fra studieprogram som Naturforvaltning, Sirkulær bioøkonomi eller Økonomi og ledelse. Du kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra Nord universitet eller andre universiteter og høgskoler. Bytte av valgemner avklares med studieveileder. Merk at valgemnet MA116F, Matematikk og statistikk for biologer, er påkrevd for å kvalifisere for opptak til Master i Biovitenskap.

Studiested Steinkjer er en del av InnoCamp, hvor universitetet er samlokalisert med en rekke virksomheter og organisasjoner innen forskning, næringsutvikling og landbruk. Dette gir oss en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et viktig område for norsk matproduksjon, og flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger både til forskning og undervisning.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.  

Kunnskaper

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet landbruket
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kunne oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige området

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd
 • kjenne til nyskaping og nyskapingsprosesser og kunne relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Studiet gir kompetanse for arbeid innen 

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber f.eks. i bedrifter innen dyrehold eller matproduksjon, i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (Statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner .

Studiet kvalifiserer for master i biovitenskapog nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester (alternativt 4. semester). Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet.

Studiet er tilrettelagt for utveksling i fjerde semester. For studenter på Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er det særlig aktuelt å reise til utvalgte universiteter i Sverige (Swedish University of Agricultural Sciences), Nederland og USA.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høre mer om mulighetene dine.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.

Vurdering av studentene skjer gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til lover, forskrifter og retningslinjer.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og semesterevalueringer, samt av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studieplanen kan endres årlig på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.