Idrett, bachelorfordypning

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

Vår 2024 (2. semester)

IDR2016
20 sp
Bachelorfordypningen bygger på bachelorforskrift ved Nord universitet. Studiet inngår som del av bachelorstudiet i idrettsvitenskap ved Nord universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

KUNNSKAP


Studenten:

 • har bred kunnskap om aktuelle metoder for forskning i idrett
 • har forståelse av statistiske metoder til bruk i FOU arbeider
 • Har kunnskap og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor idrettsvitenskap

FERDIGHET

Studenten:

 • kan utføre målinger, og beherske begreper som måle nivå, råskårer og standardskårer og standard avvik.
 • kan foreta enkle statistiske beregninger.
 • kan sammenfatte og presentere resultatene av analysene.
 • kan gjennomføre et vitenskapelig prosjekt med utarbeiding av problemstilling, planlegging, datainnsamling og presentasjon (muntlig og skriftlig).
 • kan benytte enten litteraturstudier, et praktisk-pedagogisk opplegg, eksperimentelle studier, spørreskjemaundersøkelser for å svare på en problemstilling innenfor idrett.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan utvikle problemstillinger og metoder
 • kan finne, vurdere og henvise til ulike metoder innen kvalitativ og kvatitativ forskning i idrettsvitenskap
 • kan anvende kunnskap for å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbed
 • kan ulike aspekter for å vurdere gjennomførbarhet av et prosjekt
 • kan etiske retningslinjer
 • kan formidle eget arbeid på en forståelig måte gjennom vitenskapelig skrift og tale.

Utdanninga gir kvalifikasjoner for ulikt trenerarbeid i organisert og uorganisert form (f.eks. treningssenterbransjen) samt annet arbeid relatert til idrett, prestasjonsutvikling, fysisk aktivitet og folkehelse.

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad i idrettsvitenskap (180stp). Studiet kan også tas som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Med bachelor i idrettsvitenskap, eller selvvalgt bachelor, med minimum 60 stp idrett, vil du kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner.

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune (studiestedet). Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

Dette studiet er spesielt tilrettelagt for toppidrettsutøvere. Det kreves en avgift for denne toppidrettstilretteleggingen. Avgiften dekker tilgang til styrkerom, haller, langrennsløyper, rulleskiløyper samt tilgang til andre anlegg i tilknytning til studiested. Avgiften dekker også daglig treningsoppfølging, oppfølging på to samlinger og tilgang til testlab med blant annet spesial tredemølle for ski, samt video og datautstyr nødvendig for teknikkanalyse. Avgiften er samlet kr 16000,- og dekker hele halvårsenheten (2 semester).

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.