Klinisk vurderingskompetanse i kreftsykepleie

Se studieprogram

Vår 2023 (1. semester)

I studiet inngår generelle undersøkelser knyttet til ulike organsystemer, målinger, vurderinger av vitale tegn, smertevurdering og ernæringsstatus. Studiet inneholder også observasjon av den kritisk syke pasienten (ABCDE) og hvordan kommunisere pasientopplysninger med annet helsepersonell (ISBAR).

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha inngående kunnskap om metoder for å gjennomføre systematisk kliniske undersøkelser, observasjon og vurdering av pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten/spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne utføre en komplett undersøkelse av pasienter, noe som innebærer systematisk undersøkelse og vurdering av helsetilstand og kunne skille normale funn fra det unormale
  • Kunne analysere og kritisk vurdere pasientens situasjon og behov for sykepleie eller medisinsk hjelp
  • Kunne anvende ulike kartleggingsverktøy /risikovurderinger
  • Kunne gjøre vurderinger av den akutt syke pasienten og tidlig se forverring av sykdom hos bruker/pasient (ABCDE), og kunne iverksette tiltak for å unngå ytterligere sykdomsutvikling
  • Kunne kommunisere kliniske data om pasienten på en systematisert måte (ISBAR)

Generell Kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne dokumentere funn i pasientjournalen
  • Kunne utøve kunnskapsbasert sykepleie og samhandle med pasient, pårørende og annet helsepersonell
  • Fullført bachelorgrad i sykepleie og 2 års

praksis som sykepleier i full stilling eller tilsvarende antall timer.

God kunnskap om og innsikt gir kompetanse i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter med kreft i kreftomsorgen.

Studiet kan tas som ei frittstående videreutdanning.
2023: Samlinger i uke 8, 12 og 15.
Dette er et studieprogram som ikke har utveksling

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

  • Hjemmeeksamen, individuell eller gruppe på 2, 7 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Obligatorisk deltakelse - 2- 4 dager, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem