Palliativ behandling, omsorg og pleie 2

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.
Det er tre samlinger: To samlinger á tre dager, og en samling á to dager.
Datoer for samlinger våren 2024 legges inn når det er klart.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan man kan gi rom for gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienten, pårørende og deres familie, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for betydningen av teamarbeid, for å legge til rette for god palliativ behandling og omsorg til pasienter og deres pårørende ut fra et personsentret perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for behovet for symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan den enkelte helsearbeider kan gi omsorg til pasientens pårørende
 • har avansert kunnskap om en holistisk refleksjonsmodell for palliativ omsorg og behandling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienter og deres pårørende, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • kan anvende og legge til rette for og gi symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • kan ivareta pasientens pårørende
 • kan anvende en holistisk refleksjonsmodell for palliativ behandling og omsorg
 • kan søke etter og finne aktuell fag- og forskningslitteratur

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike relevante faglige og etiske problemstillinger innenfor palliativ behandling og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver i tråd med etiske krav, studiemetodiske krav og krav til akademisk skriving
Studiet gir kompetanse til å arbeide med mennesker som har alvorlig, inkurabel sykdom innen kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Studiet kan inngå som fordypning i blant annet Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.
Ikke aktuelt på dette studiet.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Studentene må ha egen pc.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Individuell hjemmeeksamen over to uker
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Det er ikke praksis i studiet.