Ph.d. i akvatisk biovitenskap

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

Valgfrie emner
BIO9007
5 sp
BIO9002
5 sp
BIO9000
5 sp
DR435F
5 sp

Vår 2024 (2. semester)

Valgfrie emner
BIO9007
5 sp
BIO9001
5 sp
DR446F
5 sp
DR443F
5 sp
BIO9002
5 sp
BIO9000
5 sp
DR435F
5 sp

Vår 2026 (6. semester)

DR445F
0 sp
Valgfrie emner
BIO9007
5 sp
BIO9001
5 sp
DR446F
5 sp
DR443F
5 sp
BIO9002
5 sp
BIO9000
5 sp
DR435F
5 sp

Doktorgradsprogrammet representerer den høyeste akademiske utdannelsen i Norge. Den skal, i tråd med forskriftene, kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles særskilte krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i fagområdet akvatisk biovitenskap, samt ha kapasitet til å være en bidragsyter til forsvarlig forvaltning av havets ressurser.

Det overordnede temaet for Ph.d. i akvatisk biovitenskap er grunnleggende forståelse og forvaltning av ressursene i havet. Studiet omfatter tre områder av spesialisering: akvakultur, marin økologi og marin genomikk. Disse reflekterer de strategiske forskningsområdene ved fakultetet.

Menneskeskapte miljøendringer skjer kontinuerlig. Da er det viktig at de akvatiske ressursene til enhver tid blir forvaltet i samsvar med bærekraftige prinsipper. Det er nært og gjensidig samspill mellom akvakultur, høsting av naturlige bestander og miljøet. Dette inkluderer geokjemiske reaksjoner, forurensning, og svingninger i rekruttering av organismer på ulike trofiske nivå. Ansvarlig næringsvirksomhet knyttet til akvakultur og forskningsbasert forvaltning og høsting av naturressurser vil sikre at menneskeheten har en bærekraftig tilgang på mat fra havet som er trygg, sunn og av høy kvalitet.

Ph.d.-prosjekter kan være tverrfaglige i natur, og kan omfatte organismer både i oppdrett og ville akvatiske organismer, inkludert miljøet de lever i. Forskningsarbeidet kan omfatte forskjellige akvatiske biosfærer og man kan fordype seg i alt fra molekylære reaksjoner og kontrollmekanismer til studier av hele økosystemer.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført ph.d. i akvatisk biovitenskap skal ha følgende læringsutbytte definert gjennom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha et kunnskapsnivå innen akvatisk biovitenskap som er på et konkurransedyktig nivå internasjonalt, kjenne relevante teorier og være i stand til å bruke de riktige metodene og fremme kunnskapen innen fagfeltet
 • ha inngående og oppdatert kunnskap om metoder og teknikker som benyttes i forskning innen området for akvatisk biovitenskap
 • ha avansert kunnskap om nyere innovasjoner, metodikk, formidling og tolkning av forskning innenfor sitt spesialområde.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:

 • utvikle nye hypoteser og problemstillinger som grunnlag for vitenskapelig forskning innen sitt spesialområde
 • planlegge og gjennomføre forskning og faglig arbeid på anerkjent internasjonalt nivå basert relevant metodikk
 • løse komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen akvatisk biovitenskap

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • kunne identifisere nye og eksisterende etiske problemstillinger,
 • ha evne å utføre forskningsarbeid, og formidle midlertidige resultater og sluttresultater basert på veletablerte vitenskapelige og etiske prinsipper
 • ha ferdigheter innen ledelse som stimulerer til godt samarbeid slik at eget arbeid, prosjektarbeid og komplekse tverrfaglige oppgaver blir gjennomført på en effektiv og enklest mulig måte
 • kunne formidle pågående forskningsarbeid og resultater fra dette i relevante nasjonale og internasjonale kanaler for å best mulig påvirke sluttbrukere og samfunn til å forstå dets verdi og muligheter for anvendelse
 • delta i nasjonale og internasjonale, vitenskapelige- og populærvitenskapelige debatter innen sitt kompetansefelt
 • skal være i stand til å vurdere behovet for innovasjon, initiere og gjennomføre forsking som leder til nyskaping på en måte som stimulerer til tenkning, trivsel og framgang for menneskeheten
Ph.d. i akvatisk biovitenskap kvalifiserer studenter for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid. Kandidatene er også velkvalifiserte for stillinger i innen biologi- eller akvakulturrelaterte næringer i Norge og i utlandet. Ikke-statlige organisasjoner (NGOs) med interesse for marine miljøspørsmål er også være en attraktiv arbeidsgiver.

PhD er endelig grad og den høyeste form for akademisk utdannelse som tilbys.

Fakultetet ønsker generelt at kandidatene deltar i mobilitetsprogram. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Bestemmelser om dette finnes i "Reglement for graden Philosophiae Doctor ved Nord universitet" og mer detaljert i Fakultet for biovitenskap og akvakulturs utfyllende regler.

Eksamensbestemmelser finnes også i "Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet".

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent gjennomføring av 30 studiepoeng emner samt obligatoriske presentasjoner
 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
 • Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene i dialogmøtet med programmets koordinatorer.