Spesialutdanning for klasse AM146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

TLM1461
5 sp

Mobilitet er høyt skattet i dagens samfunn, og for mange veifarende er mopeden et praktisk og økonomisk transportmiddel. Mopeden er i stor grad brukt som et kjøretøy som gir mobilitet i nærområdet. Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende mopedføreropplæring.

Dette er et samlingsbasert studie. Studiet foregår over en 5-dagers samling pluss arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven. Undervisning skjer som en veksling mellom ordinære forelesninger, gruppearbeid, individuelle arbeid og praktiske øvelser. Det gjennomføres praktiske undervisningøvelser. Det forutsettes også at studentene bidrar aktivt og veileder hverandre både med hensyn til kjøreteknikk og metoder.

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til mopeders ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til mopedkjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan føre motorsykkel og moped på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplan for mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Søkerne må oppfylle ett av følgende:

Pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk eller godkjenning som trafikklærer.

I tillegg kreves førerrett for motorsykkel klasse A1, A2 eller A i mer enn 2 år

Lærerutdanning dokumenteres med vitnemål. Godkjenning som trafikklærer dokumenteres med vedtak fra Statens vegvesen.

Førerrett dokumenteres med førerkort- bilde av begge sider.

Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan AM 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Lærere i offentlig skole må i tillegg ha fullført spesialutdanning for trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole.

Samlinger:

Studiet har én samlingsuke; i 2024 er denne fra og med tirsdag 21.mai kl. 10.00 til og med fredag 24.mai kl. 14.00 (uke 21).

I samlingsuken må studentene stille med moped/ scooter (ikke motorsykkel), nødvendig verneutstyr samt toveis kommunikasjonsutstyr.

Det er studie- og semesteravgift på studiet.Det må i tillegg påregnes kostnader til læremidler samt transport og livsopphold knyttet til samling og praktiske øvinger og bruk av moped/scooter.

Studentene må ha med moped/scooter (ikke motorsykkel) og nødvendig verneutstyr, samt toveis kommunikasjonsutstyr.

 • Obligatorisk deltagelse 90%
 • Individuell oppgave, inntil 10 sider. Karakter A-F.

Oppgaven leveres senest 14 dager etter endt samling. Endelig karakter i emnet gis når begge komponentene er fullført og bestått.

Evalueres i tråd med universitetets kvalitetssikringssystem.
Vi viser til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift om førerkortopplæring m.m.