Måle blodtrykk
Bachelor

Sykepleie

Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk - ved fødsel og ved livets slutt.

Du utdanner deg til en svært innholdsrik og meningsfull jobb.


Om studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk, som ved fødsel og ved slutten av livet. Du vil være i situasjoner der mennesker har blitt rammet av sykdom, er hardt skadd eller befinner seg i kritiske situasjoner. Du er der når noen blir friske og noen må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, samtidig som du må være faglig dyktig. Du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

I sykepleierstudiet går teori og praksis hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å jobbe som sykepleier. Målet er at du skal bli en sykepleier som er trygg og faglig dyktig.

Hva kan du jobbe som?

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for jobb både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:

 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Praksis ved Bachelor i sykepleie utgjør 50% av studiet, og består av praktiske ferdigheter, simulering og praksisstudier.

Praksisstudiene skal være veiledet, jfr. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Læringsutbyttene for praksis kommer frem av de ulike emneplanene.

Fakultetet inngår avtaler med praksissteder og foretar plassering av studenter, etter gjeldende kriterier i praksisreglementet. Studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres hovedsakelig i helsetjenesten i nordre del av Trøndelag og Nordland. Plassering i praksisstudier vil kunne medføre ekstra kostnader for studenten. Mer informasjon om praksis.

Sykepleierutdanningen har også tilbud om enkelte praksisstudier i utlandet, se mer informasjon om dette under Utenlandsopphold.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Spesielle opptakskrav

Du må ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse.

Andre krav i løpet av studiet

For adgang til praksis i studiet kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker.

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling til utlandet i løpet av fjerde eller femte semester. Du kan blant annet reise til: Danmark, Spania, USA og mange flere land. Du kan også søke om å skrive bacheloroppgaven din i Tanzania, Spania eller USA, i sjette semester.

Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering på fsh-international@nord.no for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med, eller du kan bestille tid for en samtale om utveksling her. Du kan også lese mer om utviklingsmulighetene dine her.

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Forventet sluttkompetanse: Paragrafene det vises til i læringsutbyttene er fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning»

Kunnskap

 • Kandidaten
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling (§4)
 • har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon) (§4)
 • har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell (§19)
 • kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet (§10)
 • kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger (§10)
 • kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon (§16)
 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling (§7)
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene (§13)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg (§11)
 • kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov (§5)
 • har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning (§8)
 • kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling (§11)
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen (§14)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse (§9)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (§12)
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger (§12, 21)
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis (§9, 12)
 • kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende (§18)

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.