Måle blodtrykk
Bachelor

Sykepleie

Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved livets slutt.


Om studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Hva kan du jobbe som?

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for jobb både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:

 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Legevakt
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Spesielle opptakskrav

Du må ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Gratis kurs i matematikk:

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Namdal studiesenter tilbyr gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om mattekurs i Nordland og mattekurs i Namdalen.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studiet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Andre krav

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Mer informasjon på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside.

Forventet sluttkompetanse: Paragrafene det vises til i læringsutbyttene er fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning»  

Kunnskap

 • Kandidaten
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling (§4)
 • har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon) (§4)
 • har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell (§19)
 • kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet (§10)
 • kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger (§10)
 • kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon (§16) 
 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling (§7)
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene (§13)

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg (§11)
 • kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov (§5)
 • har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning (§8)
 • kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling (§11)
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen (§14)

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse (§9)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (§12)
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger (§12, 21)
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis (§9, 12)
 • kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende (§18)