Teknologi
Master (1-2 år)

Teknologiledelse

Mo i Rana

Om studiet

Med en MBA i teknologiledelse får du kunnskap og analytiske ferdigheter for å ivareta lederoppgaver i teknologibedrifter og andre kunnskapsbedrifter, samt identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. Gjennom tre samlinger i semesteret møter du engasjerte fagfolk og medstudenter som i samspill belyser teknologiledelse fra strategiske, organisatoriske, markedsmessige og innovasjonsfaglige perspektiv.

Hva kan du jobbe som?

Kandidatene vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Aktuelle arbeidsområder kan være ulike lederfunksjoner, teknologisk utviklingsarbeid, konsulent i endringsprosesser m.v.

Utenlandsopphold

Tidspunktet som egner seg best for et utenlandsopphold er 2. semester eller 3. semester. Studentene kan i utgangspunktet benytte seg av flere av universitetets avtaler. Både Ecole de Management de Normandie (Frankrike, England og Irland) og Western Sidney University (Australia) er eksempler som på parterinstitusjoner som tilbyr relevante emner for MBA i teknologiledelse.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring. Yrkeserfaringen må kunne relateres til en eller flere av følgende fagområder:
• teknologi
• realfag
• bedriftsøkonomi
• ledelse
• markedsføring

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:
 

I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet danner grunnlaget for opptaket.

Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.

Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

 

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.         

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring. 

Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må også ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato.

Attesten skal også inneholde en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.

Praksis som inngår i utdanningen teller ikke som yrkeserfaring og gir da følgelig heller ikke tilleggspoeng. 

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet teknologiledelse
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innenfor teknologiledelse
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor teknologiledelse
 • kan analysere og vurdere problemstillinger relatert til virksomheters omgivelser som bærekraft, endring og internasjonalisering

Ferdigheter:

kandidaten:

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor teknologiledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • forstår, og kan kritisk vurdere og bruke relevante metoder på en selvstendig måte
 • behersker relevante faglige verktøy og teknikker
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt (masteroppgave) under veiledning

Generell kompetanse:

kandidaten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter i nye og mer etablerte teknologibedrifter
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor teknologiledelse, både med spesialister, til bedrifter og til allmennheten.
 • kan analysere relevante problemstillinger og formidle dette både skriftlig og i diskusjoner
 • kan bidra til nytenking, innovasjon og økt bærekraft i samfunnet

Det er samlingsbasert undervisning på programmet. Noen samlinger gjennomføres på studiestedet Mo i Rana, mens noen er digitale.

Tentative samlingstidspunkt høsten 2023:

12.- 14. september (Mo i Rana)
24. - 26. oktober (Mo i Rana)
Uke 45 - digital undervisning