Tunge kjøretøy
Kortere studier

Trafikklærer tunge kjøretøy

Stjørdal

Studiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.


Om studiet

Er du utdannet trafikklærer og vil dele dine erfaringer med fremtidens yrkessjåfører er dette studiet for deg! Har du erfaring som yrkessjåfør har du mye kunnskap om både yrket ditt og det å kjøre i trafikken. Studiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.

Studiestart mandag 12 august 2024 kl. 12:00.

Undervisning på studiestedet uke 33 og 34

Nettundervisning i ukene 35- 37

Undervisning på studiestedet ukene 38-45

Praksis ved en selvvalgt opplæringsinstitusjon ukene 46-49

Emnet CDE911 er praksis, og gjennomføres over fire uker ved ved en opplæringsinstitusjon med fører- og yrkessjåføropplæring i tyngre kjøretøy.

Alle fem krav må fylles for at du skal kvalifisere for opptak:

1.Godkjenning fra Statens Vegvesen som trafikklærer klasse B.

2.Minst 3 års yrkessjåførpraksis på heltid med kjøretøy som har tillatt totalvekt over 16 tonn.

3.Førerett for klassene BE CE DE

4.Minst 6 måneders praksis med teoretisk og praktisk opplæring i klasse B, etter godkjenning som trafikklærer (Trafikklærer med toårig grunnutdanning fra Norge unntas fra krav 4).

5. Bestått opptaksprøve i egenferdighet med tunge kjøretøy. Opptaksprøven gjennomføres ved studiested Stjørdal i henhold til retningslinjer for praktisk prøve

Ad punkt 2: CV eller arbeidsavtale er ikke godkjent som dokumentasjon på praksis.Vi må ha en arbeidsattest som viser hvor lenge du har vært ansatt, i hvilken stillingsprosent, samt en beskrivelse av ansvarsområder/arbeidsoppgaver/stillingstittel.

Dokumentasjon som viser at søker fyller opptakskravene skal lastes inn i søknaden seinest ved søknadsfrist 1.mars. Søkere som avslutter trafikklærerutdanning våren 2024 må dokumentere punkt 2 og 3 for å bli kalt inn til opptaksprøve. Opptaksprøven vil foregå fra uke 15. Reise til og fra Nord universitet og opphold bekostes av den enkelte.

Retningslinjer for opptaksprøve for vurdering av egenferdighet, tunge kjøretøy, for opptak til utdanningen Trafikklærer tunge kjøretøy

Beskrivelse av opptaksprøven:

Opptaksprøve gjennomføres av Handelshøgskolen, faggruppe trafikk ved studiested Stjørdal. Fakultetet kontakter søkere etter søknadsfristen, med tidspunkt for gjennomføring av prøve.

For å bli kalt inn til opptaksprøve, må søker dokumentere at hun/han fyller punkt 2 og 3 innen gitt frist.

Før prøven starter må søker fremvise legitimasjon/førerkort med førerrett for klassene BECEDE. Prøven foregår med kjøretøy som Nord universitet disponerer. Opptaksprøven vil ta ca. 45 minutter, og skal inneholde presis kjøring og rygging med lastebil og slephenger. Søkeren skal vise kjøredyktighet og trafikal kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Prøven vil bli vurdert som en helhet.

Ved ikke-bestått resultat vil søker få avslag på søknad om opptak Søkere med ikke-bestått resultat på prøve har på grunn av opptakskravets art ingen klagerett. Søker som får bestått opptaksprøve, blir vurdert for om han/hun fyller de andre opptakskravene til studiet.

Anbefalte forkunnskapskrav

På grunn av studiets korte varighet er det nødvendig at søkere besitter forkunnskapskrav som beskrevet i læreplan klasse CE før påbegynt studie. Herunder kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik de er beskrevet i læringsmomentene i trinn 1-4, samt førerkompetanse på tunge kjøretøy som det fremkommer på side 10.

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikk- og transportfaglig kunnskap knyttet til føring av store og tunge kjøretøy
  • har bred kunnskap om trafikkopplæringsforskrift og læreplaner for fører- og yrkessjåføropplæring til tunge kjøretøy
  • har didaktisk og yrkesetisk kunnskap for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på tunge kjøretøy
  • har kunnskap om moderne samferdselsteknologiske løsninger og mobilitet

Ferdigheter

Kandidaten

  • har kjøredyktighet og trafikal kompetanse på høgt nivå
  • kan vurdere og begrunne trafikk-, transporttiltak og trafikkutvikling ut i fra et samfunnsperspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan arbeide selvstendig og legge en vitenskapelig tilnærming til grunn for å løse transport-, yrkessjåfør- og trafikkfaglige problemstillinger
  • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til fører- og yrkessjåføropplæring
Studieavgift 2024: 144 000..Semesteravgift kommer i tillegg. Studenten må påregne kostnader til reiser og overnatting knyttet til bedriftsbesøk og undervisning og praksis lagt til eksternt sted.