En lærer og elev i et klasserom.
Kortere studier

Yrkesdidaktikk

Bodø

Om studiet

Yrkesdidaktikk er rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i skole og bedrift. Studiet legger vekt på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

Emnene fra dette studieprogrammet inngår også i master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Hva kan du jobbe som?

Studiet vil gi deg et godt grunnlag for å lede yrkesdidaktiske og - pedagogisk utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv.

Utenlandsopphold

Ingen utenlandspraksis eller utveksling

Videre utdanning

Master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

For kull 2023 på Yrkesdidaktikk - mastermodul er det følgende samlinger høsten 2023:

Emne DID5003 Yrkesdidaktikk 1:

 • Uke 36: Webinar mandag 4.september.
 • Uke 38: Fysisk samling. Tidspunkt 8.15 - 16.00 mandag og tirsdag, og kl. 8.15 - 14.00 onsdag.
 • Uke 41: Webinar mandag 9.oktober
 • Uke 44: Fysisk samling. Tidspunkt 8.15 - 16.00 mandag og tirsdag, og kl. 8.15 - 14.00 onsdag.
 • Uke 46: Webinar mandag 13.november

Samlinger våren 2024, kull 2023

Studiedagene starter normalt 08.15 og varer til 16.00, om ikke annet er spesifisert. Der det er halv dag avslutter man som regel kl. 12.00. Alle tidspunkt under er med forbehold om endring, da vi er avhengig av at vi får tildelt rom på ønsket tidspunkt for det fysiske oppmøtet.

DID5004 Yrkesdidaktikk 2

Uke 5: Webinar, mandag

Uke 7: Samling, fysisk, mandag – onsdag

Uke 12: Webinar, mandag

Uke 17: Samling, fysisk, mandag – onsdag

Uke 20: Webinar, mandag

Fullført yrkesfaglærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om aktuelle arbeids- og læringsformer innenfor eget felt i  yrkesfaglig opplæring
 • har god oversikt over den av teknologiske og digitale utviklingen i yrkesopplæring og aktuelt arbeidsfelt
 • har inngående kunnskap om forskning på det yrkesdidaktiske feltet og skal kunne forholde seg analytisk til forskninga
 • har kunnskap om innovative arbeidsformer i yrkesopplæring 
 • har innsikt og forståelse for det internasjonale yrkesdidaktiske perspektivet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforske, reflektere og analysere problemstillinger med utgangspunkt i yrkesfagfeltets profesjonsidentitet og utøvelse
 • kan bruke og vurdere ulike former for læremidler samt digitalt og teknologisk verktøy i yrkesopplæring
 • kan reflektere og diskutere egen yrkespraksis i skriftlig og muntlig form
 • kan vurdere ulike modeller for yrkesopplæring 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke yrkesdidaktisk kunnskap og ferdigheter for å drøfte og vurdere ulike problemstillinger knytta til yrkesopplæringas form og innhold  
 • kan bidra til nytenkning og utforskning av yrkesrelevante arbeidsformer i skolen og arbeidsliv 
 • kan bidra i debatten om yrkesopplæring på tvers av programfag
 • kan utforske relevante problemstillinger og bidra med ny kunnskap innenfor yrkesdidaktikk 
 • kan formidle erfaringer med og resultater fra aktuell yrkesdidaktisk forskning