En lærer og elev i et klasserom.
Bachelor

Yrkesfaglærer

Bodø

Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse.


Om studiet

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Hva kan du jobbe som?

Yrkesfaglærer i videregående skole

Lærer i ungdomsskolen

Konsulent eller leder ved opplæringskontor

Utenlandsopphold

Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via Internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Videre utdanning

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Nord universitet tilbyr yrkesfaglærerutdanning innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og Industrifag

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning

og

 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

Rangering av søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 2. Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.

KUNNSKAP

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • kan vurdere behov for helse-, miljø- og sikkerhetstiltak innen aktuelle yrkesområder
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms sosialisering, utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster, herunder også samisk barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet, jamfør Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13

FERDIGHETER

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteratur og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

GENERELL KOMPETANSE

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for eleveners og lærlingers læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har innsikt i fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget utdanningsprogram og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bygge gode relasjoner til elever og lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Profesjonspraksis (praksis i skole): 
Studiet har 70 dager skolepraksis. I praksis er det krav til 100% deltakelse og alt fravær må tas igjen.

Studieåret 2023/2024: 
Første studieår (kull 2023): 

 • uke 47-48 i videregående skole
 • uke 4-7 i videregående skole

​Andre studieår: (kull 2022): 

 • Uke 45-46 i ungdomsskole
 • Uke 8-12 i videregående skole (vinterferie i løpet av perioden)

​Tredje studieår (kull 2021): 

 • 10 dager praksis i skole gjennomføres etter avtale med faglærer i forbindelse med bacheloroppgaven.

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.
 
Yrkespraksis (praksis i bedrift): 
Studiet har til sammen 60 dager yrkesfaglig praksis, som gjennomføres med 10 dager pr semester. Yrkespraksisen gir studenten mulighet til å utvikle både dybde- og breddekompetanse, og skal relateres til tema i terminens spesialiseringsemner. Praksis organiseres i samarbeid med faglærer/veileder ved Nord universitet.