Emnebeskrivelse for 2024/25
Experience Pedagogy
ENT104L
Emnebeskrivelse for 2024/25

Experience Pedagogy

ENT104L
I emnet experience pedagogy kobler vi opplevelsesbasert pedagogikk mot praksis og teori.
Emnet gir en innføring i det norske utdanningssystemet og de politiske og filosofiske perspektivene bak systemet. Fokus er på innsats i norsk skole for å endre synet på læring fra å se på kunnskap som noe som kan overføres, til noe som er et resultat av deltakelse i sosiale og kulturelle prosesser, basert på aktivitet, erfaring og refleksjon. Studentene vil delta på studiebesøk i for eksempel barnehager og skoler.

Opptak krever generell studiekompetanse.

Kan tas som enkeltemne.

Det er begrenset med plasser. Studenter som søker opptak til studieprogrammet prioriteres fremfor studenter som ønsker å ta det som enkeltemne. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

KUNNSKAP

Studenten

 • skal kjenne til utdanningsstrukturen, opplæringsloven, læreplanen og tradisjoner og grunnleggende ideer i det norske utdanningssystemet.
 • skal ha kjennskap til stedsbasert læring som en tilnærming til pedagogisk tilbud og det s.k. Experience pedagogy og Experience-based learning, og forholdet mellom erfaring, refleksjon og læring.
 • skal kjenne til utendørs læring og kulturelle aktiviteter, og identifisere eksempler på erfaringsbasert læring i norsk skole.
 • skal kjenne til entreprenørskap-læring i skolen.
 • skal ha kjennskap til EU-politikk for erfaringsbasert, uformell og livslang læring.

FERDIGHETER

Studenten

 • skal kunne analysere, beskrive og sammenligne det norske utdanningssystemet med skolesystemet i hjemlandet og andre land.
 • skal kunne ta del i sted- og erfaringsbaserte læringsaktiviteter som studiebesøk og ekskursjoner.
 • skal kunne planlegge og organisere steds- og opplevelsesbaserte læringsaktiviteter for barn.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • skal kunne forstå ulike begreper om læring og bruken av dem i de nasjonale utdanningssystemene.
 • skal kunne delta i diskusjoner om ideene bak dannelsen av de europeiske og nasjonale utdanningssystemene.
 • skal kunne være reflektert om sin egen læring i forskjellige sammenhenger.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar PC.
Emnet er obligatorisk i programmet Adventure Knowledge. For studenter som ikke tar hele programmet kan det tas som enkeltemne dersom det er ledige plasser i programmet.

Forelesinger, gruppearbeid, studiebesøk til skoler og barnehager.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne nå emnets læringsutbytter. Dette gir en kompetanse som ikke studentene kan tilegne seg på annet vis.

Emneundersøkelse (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen praksis.

Sammensatt vurdering (SV): Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få karakter i emnet.

Obligatorisk deltakelse (OD): Det er krav om minimum 80% deltakelse. Teller 0/100 av karakteren.

Hjemmeeksamen (HJ): 4-dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen. HJ har vurderingsuttrykk A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Teller 100/100 av karakteren.

Ingen.

Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.