Emnebeskrivelse for 2024/25
Laboratoriesikkerhet
FAR1011
Emnebeskrivelse for 2024/25

Laboratoriesikkerhet

FAR1011
I emnet gis nødvendig HMS-opplæring i laboratoriearbeid, i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Emnet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i de øvrige emnene i studieprogrammet.

Emnet skal gi nødvendig Helse-, Miljø- og Sikkerhetsopplæring til nye studenter som skal gjennomføre laboratoriearbeid i studieprogrammet. Hensikten er å unngå ulykker og personskade.

Sikkerhetskurset består av en teoretisk opplæring i HMS, et praktisk introduksjonskurs i laboratoriearbeid og kurs i førstehjelp.

Laboratoriearbeid kan potensielt være farefylt. På bakgrunn av slikt farefylt arbeid følger kurset norske og europeiske bestemmelser som:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsplassforskriften
 • Avfallsforskriften,
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Deklareringsforskriften
 • Forskrift om brannforebygging,
 • Forskrift om brennevin og vin til med. bruk
 • Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP-forskriften)
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk
 • Forskrift om særavgifter
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver
 • Legemiddelloven
 • Legemiddelforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • Produktforskriften
 • REACH-forskriften
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Det er ingen forkunnskapskrav utover opptakskravene til Bachelor i farmasi.

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til hvilke farer som kan oppstå i laboratoriearbeid, og kan vurdere risiko, tiltak og konsekvenser
 • kjenner til rutiner for hva som skal gjøres om uhell/ulykke/brann skulle oppstå

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske bruk av stoffkartotek og sikkerhetsdatablader til innhenting av opplysninger for å arbeide sikkert i laboratorier
 • kan følge lokale arbeidsrutiner og sentrale bestemmelser for sikkert arbeid i laboratorier
 • kan anvende laboratorieutstyr som er sentralt for studieprogrammet i farmasi

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og forståelse for hensikten med, og konsekvensene av, brudd på lokale og sentrale HMS-bestemmelser

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, egnede sko til laboratoriet og kalkulator som er godkjent av utdanningen. Ytterligere beskrivelse av krav til bekledning og sko gis i emnet.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen:

 • Fysisk/digitale forelesninger
 • Laboratoriekurs med omvisning i laboratoriene
 • Førstehjelpskurs

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • AK - Arbeidskrav
 • OD1 - Introlab i farmasøytiske teknikker (100 % oppmøte)
 • OD2 - Førstehjelp (100 % oppmøte)