Emnebeskrivelse for 2024/25
Samfunnsfarmasi
FAR1012
Emnebeskrivelse for 2024/25

Samfunnsfarmasi

FAR1012
Samfunnsfarmasi handler om farmasøytens rolle i samfunnet, og skal gi innsikt i farmasøytisk yrkesutøvelse.
I Samfunnsfarmasi får studentene innsikt i hvordan fagkunnskapen de tilegner seg gjennom studiet, kan anvendes for å sikre riktig bruk av legemidler. Studentene introduseres for teori om legemidler, apotek, lover og retningslinjer tilknyttet farmasøytisk yrkesutøvelse. I emnet inngår også teori om kommunikasjon, og bruk av reseptfrie legemidler.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Det er ingen forkunnskapskrav utover opptakskravene til Bachelor i farmasi.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om apotekvesenet i Norge, apoteklovgivningen og apotekenes plass i helsevesenet
 • har kunnskap om kommunikasjon for profesjonsutøvere
 • har kunnskap om relasjoner og relasjonskompetanse
 • har kunnskap om profesjonsetikk og yrkesetiske retningslinjer for farmasøyter
 • har kunnskap om egenomsorg og prinsipper for egenomsorg for utvalgte reseptfrie legemidler
 • har kunnskap om riktig legemiddelbruk, etterlevelse og mulige årsaker til feilbruk av legemidler
 • kjenner til relevant lovverk og lovgrunnlaget som regulerer legemiddelmarkedet, med spesielt fokus på klassifisering, markedsføringstillatelse, klinisk utprøving og salg av legemidler

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kommunikasjonskompetanse
 • kan forholde seg til og samhandle med andre studenter
 • kan reflektere over farmasøytenes og apotekenes rolle i helsevesenet, med spesielt fokus på farmasøyten som helsepersonell
 • kan reflektere over samfunnsfarmasifaglige problemstillinger med bakgrunn i teoretisk kunnskap
 • kan beregne dosering for utvalgte reseptfrie legemidler
 • kan reflektere over egen læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan klart og tydelig formidle fagkunnskap muntlig
 • kjenner til hvordan legemiddeløkonomi og -politikk påvirker prioriteringer i helsevesenet

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Utgifter i forbindelse med apotekbesøk kan påregnes.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Det blir benyttet ulike arbeidsformer og læringsaktiviteter i emnet, slik som forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, casebasert undervisning, veiledning og praktiske øvelser med rollespill. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem
I emnet inngår et apotekbesøk.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse - 90%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, karakterregel godkjent/ikke godkjent
 • Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Ingen