Emnebeskrivelse for 2024/25
Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi
FAR1013
Emnebeskrivelse for 2024/25

Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi

FAR1013
Emnet omfatter grunnleggende deler av cellebiologi og mikrobiologi samt oppbygning og funksjon av de viktigste organene og organsystemene hos mennesker. Det gis også en innføring i grunnleggende deler av biokjemi med fokus på enzymer og sentrale reaksjonsveier i metabolisme.
Emnet vil gi en innføring i cellebiologi med fokus på cellens struktur, funksjon og energiomsetning, hvordan celler interagerer med sitt mikromiljø, samt den anatomiske oppbyggingen og funksjonen til viktige organsystemer i menneskekroppen. Emnet vil også ta for seg grunnleggende aspekter innenfor mikrobiologi, hvordan ulike mikroorganismer er bygd opp og hvordan de forårsaker sykdom. Videre behandles virkningsmekanismer for ulike antimikrobielle legemidler, og hvordan mikrober utvikler resistens mot slike.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
FAR1011 Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kroppens makromolekyler, deres oppbygging, egenskaper, struktur og funksjon
 • har kunnskap om enzymer og enzymkinetikk
 • har kunnskap om humane cellers oppbygging, funksjon og hvordan celler danner vev og organer
 • har kunnskap om cellulære og fysiologiske signal- og transportmekanismer
 • har kunnskap om grunnleggende molekylærbiologiske mekanismer som replikasjon, transkripsjon, translasjon, celledeling og celledød
 • har kunnskap om hvordan kjemisk energi overføres til biologiske prosesser
 • har bred kunnskap om struktur og egenskaper til medisinsk viktige mikroorganismer og hvordan disse forårsaker toksiske og patologiske reaksjoner
 • har kunnskap om virkning av antimikrobielle legemidler og hvordan de benyttes i behandling av infeksjonssykdommer
 • har bred kunnskap om oppbygging og funksjon til sentrale organer og organsystemer, herunder nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, nyrer og urinveier, bevegelsesapparatet, respirasjonssystemet og fordøyelsessystemet
 • har kunnskap om regulering av sentrale fysiologiske prosesser som opprettholder homeostase

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap for å forebygge smitte og utvikling av antibiotikaresistens
 • kan beherske grunnleggende metoder innenfor mikrobiologisk laboratoriearbeid inkludert aseptisk arbeidsteknikk
 • kan reflektere over egen læringsprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor cellebiologi, fysiologi og mikrobiologi både skriftlig og muntlig
 • kan utarbeide kriterier for og gjennomføre hverandre-vurdering, og gi/motta tilbakemeldinger til/fra medstudenter

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, sko og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Obligatorisk teoriemne.

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger, nettleksjoner, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, laboratoriearbeid, kollokvier, hverandre-vurdering.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene besrekvet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav- fysiologi, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - celle- og mikrobiologi, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse 80% - celle- og mikrobiologi, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse 80% - fysiologi og biokjemi, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Skriftlig skoleeksamen- cellebiologi og mikrobiologi, 5 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A - F.
 • Skriftlig skoleeksamen - fysiologi og biokjemi, 4 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A - F
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker