Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Legemiddelfremstilling
FAR1014
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Legemiddelfremstilling

FAR1014
I emnet Legemiddelframstilling får studentene en introduksjon til legemidlers formulering, fremstilling og kvalitetssikring.
Teori og forståelse av de teoretiske prinsipper ved legemidlenes sammensetning og - framstilling er med på å danne grunnlag for farmasøytisk kunnskap. Arbeid med Legemiddelframstillingsemnet skal gi studentene grunnleggende teoretiske kunnskaper og nødvendige praktiske ferdigheter til å kunne fremstille et utvalg legemiddelformer i henhold til krav og retningslinjer. I tillegg til de praktiske ferdigheter i legemiddelproduksjon vektlegges kontrollsystem, praktisk regning, nøyaktighet og hygiene. Studentene vil i emnet gis mulighet til å vise frem kunnskap, refleksjon, nøyaktighet samt anvendelse av relevant oppslagsverk/ litteratur.
Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor i farmasi.
FAR1011 Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om fremstillingsmetoder for et utvalg legemiddelformer
 • kjenner til aktuelle legemiddelformer og hjelpepreparater
 • har kunnskap om viktige egenskaper ved et utvalg legemiddel- og hjelpestoffer som benyttes i apotekproduksjon, samt merking og oppbevaring av disse
 • har kunnskap om påbud og anbefalinger for hjelpepreparater og legemiddelformer som benyttes ved fremstilling i apotek, eksempelvis relatert til pH, finhetsgrad, temperaturpåvirkning med mer

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevant oppslagsverk og faglitteratur
 • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere preparasjonsformer - og reflektere over betydningen disse har for et preparat
 • kan anvende faglig kunnskap (teoretisk og praktisk) til refleksjon over ulike fremstillingsprosedyrer ved legemiddelframstilling, og derav være i stand til å foreta konsekvensvurdering (fordeler og ulemper) av ulike produksjonsvalg
 • kan anvende regler og retningslinjer for etikettering og merking - samt nomenklatur
 • kan anvende korrekt kilde- og referanseteknikk i skriftlige besvarelser
 • kan finne, anvende og henvise til monografier og standard operasjonsprosedyrer (SOP) ved fremstilling og/ eller omformulering av legemidler
 • kan praktisere og reflektere over bruk av kvalitetssikringssystem samt inneha kunnskap om kravene til produksjonshygiene, nøyaktighet og orden ved produksjon (GMP)
 • kan beherske relevante beregninger i forbindelse med produksjon og bruk av legemidler

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i de lover og forskrifter som angår utlevering, merking og produksjon av legemidler
 • kan presentere og diskutere farmasøytisk fagstoff, relatert til legemiddelfremstilling, med og for medstudenter og lærere

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Studentene må ha egne sko som kun benyttes på laboratoriet.

Teoretisk emne

Obligatorisk

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i emnet.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen:

Nettleksjoner/ forelesninger

Arbeidsseddelgjennomgang med veiledning

Arbeidskrav med praktisk og teoretisk del: Laboratorieøvelser med OD og tilhørende litteraturstudier med skriftlig innlevering

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått.

Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse- 80% - laboratorieøvelser, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse- 80% - seminar, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Praktisk eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Godkjent kalkulator.