Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Farmasøytisk kjemi 2
FAR2013
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Farmasøytisk kjemi 2

FAR2013
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisk kjemi og farmasøytisk organisk kjemi, med vekt på kunnskap om funksjonelle grupper og sammenheng mellom struktur og reaktivitet, resonans, isomeri og stereokjemi, sentrale reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer, tolking av NMR- og MS-spektroskopiske data og kjemisk syntese av enkle virkestoff i laboratoriet.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
FAR1011 Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om viktige funksjonelle grupper i organisk kjemi generelt og i farmasøytiske virkestoff
 • har kunnskap om sammenhengen mellom struktur til organiske molekyler og kjemisk reaktivitet
 • har kunnskap om isomeri og stereokjemiske forhold
 • har kunnskap om sentrale reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer i organisk kjemi
 • har kunnskap om utvalgte farmasirelevante organisk-kjemiske metoder for strukturoppklaringer av kjemisk enkle virkestoffer og naturstoffer
 • har kunnskap om den kjemiske sammensetningen og reaktiviteten til utvalgte biomolekyler

Ferdigheter

Studenten

 • kan framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i laboratoriet
 • kan utføre kjemisk syntese av utvalgte farmasøytiske virkestoff under veiledning
 • kan identifisere utvalgte organiske forbindelser ut fra deres NMR- og MS-spektroskopiske data

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger om reaktivitet og reaksjonstyper hos organiske molekyler, og ha et reflektert forhold til praktisk arbeid i laboratoriet

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, egnede sko til laboratoriet og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Lærebok og molekylbyggesett.

Teoriemne begrenset til kun studenter på studieprogram i farmasi.

Obligatorisk emne.

Undervisning foregår på studiestedet og digitalt.

Følgende læringsaktiviteter kan brukes i undervisningen: Forelesninger, nettleksjoner, seminarer, selvstudium, øvinger med tilhørende skriftlige innleveringer og laboratoriekurs med tilhørende rapporter. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i emnet.

I dette emnet er det krav om obligatorisk deltagelse. Begrunnelse: Deltagelsen gir ferdigheter og generell kompetanse som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - FAlle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav 1 - Laboratorierapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 2- Øvinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse - Laboratoriekurs 75%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse (OD), seminar 80% deltakelse. Teller 0/100 av karakteren. Karakterregel Godkjent/ikke godkjent
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F
 • Godkjent tabellverk uten tilføyelser og godkjent kalkulator
 • Molekylbyggesett
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker