Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Legemiddelanalyse
FAR2017
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Legemiddelanalyse

FAR2017
Legemiddelanalyse gir en basal innføring i analytisk-kjemiske metoder som brukes i den Europeiske Farmakopeen (Ph.Eur.) til kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer. Emnet omhandler instrumentelle og våtkjemiske metoder med fokus på både teori og praktisk anvendelse av disse metodene.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner i første semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
  • har kunnskap om ulike legemiddelrelaterte analysemetoders muligheter og begrensninger
  • har kunnskap om oppbygging av den Europeiske Farmakopeen (Ph.Eur.), med vekt på kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre enkle analyser innen råvarekontroll basert på forskrifter fra den Europeiske Farmakopeen (Ph.Eur.)

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig
  • kan planlegge og utføre nøyaktig arbeid på laboratoriet

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk emne

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger, seminarer og laboratoriearbeid. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

  • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Obligatorisk deltakelse- 80%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Praktisk eksamen, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Godkjent kalkulator