Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Farmakologi 2
FAR2018
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Farmakologi 2

FAR2018
Farmakologi 2 bygger videre på tidligere gjennomgåtte emner som Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi og Farmakologi 1. I emnet gjennomgås spesiell farmakologi for en rekke organsystemer. Studentene får trening i å identifisere og vurdere legemiddelrelaterte problemer.

I emnet vil det bli satt fokus på bruk av legemidler i forbindelse med immunologiske sykdommer, respirasjonssykdommer, hjerte- og karsykdommer, endokrine sykdommer, gastrointestinale sykdommer og kreft hos mennesker. For å forstå hvordan og hvorfor autoimmune og allergiske reaksjoner oppstår og behandles vil det bli gitt en grundig innføring i hvordan immunresponser initieres, virker og reguleres.

Bruk av veterinærmedisin for utvalgte dyr/sykdommer vil bli omtalt i dette emnet.

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner til og med andre semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • kan beskrive organisering og hovedfunksjoner til det medfødte og det ervervede immunsystemet
 • kan gjøre rede for hva som kjennetegner og forårsaker betennelse, samt celletyper og signalmolekyler involvert i betennelsesreaksjoner
 • har kunnskap om etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
 • kan gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
 • kjenner til bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
 • kjenner til relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
 • har bred kunnskap om cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og interaksjoner av utvalgte legemiddelgrupper
 • har kunnskap om bruk av veterinære legemidler for utvalgte dyr/sykdommer

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere legemiddelrelaterte problemer, og forklare hvordan disse oppstår
 • kan vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner av legemiddelbehandling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
 • kan formidle fagstoff til medstudenter
 • kan planlegge og gjennomføre veiledning og reflektere over egen veiledningsprosess

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen:

Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, kollokvier, nettleksjoner, gruppearbeid/seminar med farmakologiske kasus (problemorientert arbeid, studentaktiv læring), veiledning og muntlig presentasjon/medstudentrespons. Skriftlig innlevering kan bli aktuelt for utvalgt arbeid.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F.

Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Obligatorisk deltakelse - 80 %, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F
 • Godkjent kalkulator
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker