Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
HEL1001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

HEL1001
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studentene vil møte andre helse- og sosialfag- studenter og samhandle med disse digitalt og/ eller fysisk med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag.
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studentene vil møte andre helse- og sosialfag- studenter og samhandle med disse digitalt med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag. Emnet fokuserer spesielt på tverrprofesjonell samhandling innen pasientsikkerhet, innovasjonsprosesser og kvalitetssikring.

BASYK: Alle emnene 1. studieår må være bestått for å kunne påbegynne emnet, samt SYK2003 Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2, samt en av de to praksisstudiene i 4. semester.

BASYK: Emnet må være bestått før oppstart på SYK2006 Bacheloroppgave og PRA2031 Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse- og tjenesteutvikling, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten.

BASYD: Alle emner fra 1. semester til og med 5. semester og de to praksisemnene PRA2035 og PRA2036 må være bestått for å kunne påbegynne emnet.

BASYD: Emnet må være bestått før oppstart på SYK2014 Bacheloroppgave og PRA2037 Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse- og tjenesteutvikling, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten.

BAFAR: Studenten må ha bestått alle emner til og med tredje semester for å få adgang til undervisning i emnet.

BAVER: For å kunne starte på emnet må studenten ha bestått emnene Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter (20 stp) , Helsepersonells felles verdi- og kunnskapsgrunnlag (5 stp), Sammensatte behov og hverdagsliv (5 stp), Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom (20 stp) og Helsehjelp (10 stp), Miljøterapi, habilitering og rehabilitering (30 stp) og Samfunnsdeltagelse (20 stp).

BAPARA: For å kunne starte på emnet må studenten ha bestått emnene HEL1000, PAR1011 og PAR1012

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om gjeldende lover, regler og arbeidsformer i tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om egen og andres helseprofesjoners roller i helse- og velferdssystemet
 • kjenner til verktøy og metoder for nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kjenner til utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og pasientforløp, inkludert skifte av omsorgsnivå, i kommunal- og spesialisthelsetjenestene

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relasjons- og kommunikasjonskompetanse til å samhandle med samarbeidspartnere i helse- og velferdstjenestene
 • kan anvende sin fagspesifikke kompetanse i samhandling på tvers av profesjoner
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser og følge dette opp systematisk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig samhandling i helsetjenesten
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
Obligatorisk
Digitale studentaktive læringsformer og samarbeidslæring. Forelesninger, seminar, gruppearbeid og ferdighetstrening.
Emnet evalueres årlig av studentene gjennom sluttevaluering. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering (SV), karakterregel Bestått/ Ikke bestått: Alle delen beskrevet under må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse (OD), karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, gruppe (AK), karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen, gruppe (MU), teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått.
Alle hjelpemidler tillatt