Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Matematikk 1A
MAT1008
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Matematikk 1A

MAT1008
I dette emnet vil studentene få en innføring i det å være matematikklærer og å undervise i tråd med forskningsbasert kunnskap. Det sentrale i arbeidet til en matematikklærer er å kunne hjelpe elevene med å utvikle en god forståelse i matematikk. For å lykkes med dette, trenger læreren en helhetlig undervisningskunnskap som inkluderer både spesialisert matematikkunnskap og matematikkdidaktisk kunnskap. Det innebærer å ha gode kunnskaper om hvordan barn lærer matematikk, og hvordan undervisningen kan planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i elevenes tenkning. I emnet vil det derfor jobbes med spesialisert matematikkunnskap og matematikkdidaktisk kunnskap integrert. I matematikk 1A vil fokuset være på læring og undervisning i brøk, desimaltall og prosent, grunnleggende algebra, og på hvordan barn utvikler additiv og multiplikativ tenkning.
Kan tas som frittstående fag i lærerutdanning.
Kan tas som frittstående fag i lærerutdanning.

KUNNSKAPER

Studenten skal

 • ha spesialisert matematikkunnskap om tall, tallregning og grunnleggende algebra
 • ha kunnskap om barns utvikling av tallbegrep og tallforståelse
 • ha kunnskaper om barns utvikling av additiv, multiplikativ og algebraisk tenkning
 • ha kunnskap om undersøkende matematikkundervisning
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom lærerens undervisningsmetode og elevenes læring
 • ha kunnskap om bruk av konkretiseringsmateriale og digitale ressurser i matematikkfaget
 • ha kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer

FERDIGHETER

Studenten skal

 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med utgangspunkt i elevenes kunnskaper og forankret i forskning.
 • kunne bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kunne kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kunne analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra relevant teori
 • kunne vurdere elevenes kunnskap og faglige utvikling basert på relevant teori

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal

 • ha innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne elever. Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer som problemløsing, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner. Bruk av IKT som læringsstøtte i undervisningsarbeid vil også bli vektlagt. Studentene vil også få anledning til å prøve ut undervisningsideer diskutert i studiet gjennom sin praksis i skolen.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
GLU 1-7 studenter har praksis i samsvar med praksisplan for GLU 1-7. Praksis er en del av matematikkfaget i lærerutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må knyttes til undervisningen i kurset, både ved planlegging før praksis, og analyse og drøfting etter praksis. Hver student skal gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

MU (A-F): Muntlig eksaminasjon (individuell) 30 min.

AK (G/IG): Studentene skal gjennomføre 2-3 arbeidskrav, som kan være skriftlige innleveringer, prøver eller muntlige presentasjoner.

OD (G/IG): Minimum 80% deltakelse i undervisningen.

Arbeidskravene må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.