Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Norsk 1B, 1-7
NOR1003
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Norsk 1B, 1-7

NOR1003
Norsk 1 gir et første grunnlag for norskundervisning på trinn 1-7. Sentralt står språklige og litterære emner, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Det vektlegges også at studentene skal utvikle egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Faget er en integrert del av Grunnskolelærerutdanning 1-7, og Norsk 1B (NOR1003) er en fortsettelse av Norsk 1A (NOR1002) for 1-7. Til sammen utgjør disse to Norsk 1, som er den obligatoriske delen av norskfaget i utdanningen.
Faget er en integrert del av Grunnskolelærerutdanning 1-7, og Norsk 1B (NOR1003) er en fortsettelse av Norsk 1A (NOR1002) for 1-7. Til sammen utgjør disse to Norsk 1, som er den obligatoriske delen av norskfaget i utdanningen.

Kunnskap

Kandidaten

 • har omfattende kunnskap om barns språkutvikling og kan kjenne igjen tegn på lese-, skrive- og språkvansker
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, tekster på nynorsk og bokmål, i ulike sjangere og medium
 • har kunnskap om litteraturteori og -didaktikk, og et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangere og medium, med vekt på litteratur for barn og unge
 • har bred kunnskap om metoder i den første lese- og skriveopplæringa

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om språkutviklingen i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling hos alle elever
 • kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangere i arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster i ulike medium
 • kan bruke ulike metoder i den første lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæring, og kunne kartlegge og vurdere elevenes lese- og skriveutvikling
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, herunder også muntlige aktiviteter, for alle elever
 • kan formidle litteratur og stimulere til leselyst og estetisk opplevelse
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål, og kan undervise elever i begge målformer
 • kan delta muntlig i faglige diskusjoner om språk, litteratur og didaktikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevene blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i og utenfor klasserommet
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin
Obligatorisk

Det vektlegges bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid, både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, herunder også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinger den helhetlige kompetansen i faget i utdanningen.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Se Kompetanseguiden og emnebeskrivelse for praksis.

HJ: Hjemmeksamen, fem dager (A-F). Målform: Nynorsk

OD: Obligatorisk deltaking (80%) min. 80% oppmøte. Godkjent/ikke godkjent.

AK: Arbeidskrav. Godkjent/ikke godkjent.

AK og OD må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Alle hjelpemiddel.

Unntak: Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.