Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Bærekraftig næringsutvikling
ORG2005
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Bærekraftig næringsutvikling

ORG2005
Dagens samfunn står ovenfor flere utfordringer knyttet til bærekraft og næringsutvikling. FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi er strategiske satsinger på bedrifts- og myndighetsnivå for å oppnå blå og grønn vekst. Gjennom «best-practice» og forskningsbasert kunnskap innenfor bærekraft, regional utvikling, innovasjonssystemer og andre virkemidler, vil dette emnet gi innsikt i hvordan man kan bidra til å lykkes med overgangen til det grønne skiftet.
Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

  • Strategiske bærekraftsmål og politiske satsinger på globalt og regionalt nivå (eks. FNs bærekraftsmål og regionale næringsutviklingsstrategier)
  • Sentrale aktører i et innovasjonssystem (eks. virkemiddelapparat, FoU-organisasjoner, kunder, leverandører og konkurrenter)
  • Eksterne kunnskapskilder som er viktige for bedrifters utviklingsprosesser

Ferdigheter:

  • Kan identifisere og utvikle muligheter for bærekraftig satsing i bedrifter, organisasjoner og samfunn
  • Kan reflektere over hvordan virksomheter kan jobbe for digital og bærekraftig omstilling
  • Kan kommunisere med sentrale private og offentlige aktører

Generell kompetanse:

  • Kan forstå utfordringer forbundet med digital og bærekraftig utvikling.
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med eksterne virksomheter innenfor digitalisering og bærekraft og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • Forstå betydningen av sentrale aktører i et innovasjonssystem for bedrifters konkurransekraft
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Forelesninger og bedriftsbesøk.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.