Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Praksis 3. studieår, 1-7
PRA2001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Praksis 3. studieår, 1-7

PRA2001

Studenten skal det tredje året, i samarbeid med medstudenter, observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere og faglærere. Studenten skal i stadig økende grad ha mer selvstendig ansvar for undervisningen. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Den skal vise studentenes utvikling i ferdigheter og sosialisering til lærerprofesjonen samt didaktisk tenkning i undervisningsfagene.

Tredje studieår skal studentene gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Dette kan gjøres i samarbeid med praksisfeltet. FoU-arbeidet skal være basert på egen problemstilling som skal knyttes til skolens virksomhet. Der det er relevant, kan deler av et slikt arbeid legges til praksisopplæringen.

Hovedtema for praksisopplæringen tredje studieår er lærerens tilrettelegging for læring av fag.

Dette omhandler blant annet:

 • Utvikling av egen læreridentitet og rollen som læringsleder
 • Læring og samarbeid i og utenfor organisasjonen
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Endrings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling

Våre interne dokumenter, "Praksishåndbok" og "Kompetanseguide for praksis", utdyper innhold, organisering og vurdering av praksis.

Bestått praksis andre studieår.
Bestått praksis andre studieår.

Læringsutbytteformuleringene i praksis må ses i sammenheng med læringsutbytteformuleringer i lærerutdanningsfagene. Det er et felles ansvar å gi innhold og progresjon i praksisstudiet. Etter gjennomført tredje år i grunnskolelærerutdanningen skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i skolen knyttet til FoU-arbeid
 • har kunnskap om hvordan skolen arbeider med det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i tråd med skolens satsingsområder
 • kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
 • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
 • kan kritisk analysere relevant forskningsarbeid knyttet til skole og undervisning
 • kan initiere, planlegge, iverksette og vurdere utviklings- og endringsarbeid i skolen
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk kunnskap i utforming av eget forskningsprosjekt og kunne skrive på en akademisk måte

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre pedagogisk arbeid for alle elever
 • kan legge til rette for elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • kan engasjere seg i faglige og pedagogiske problemstillinger og ta initiativ til å vurdere ulike endrings- og utviklingsoppgaver
 • kan anvende og reflektere over det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling i egen undervisning og i arbeid med elever og kolleger
 • kan forholde seg til forskningsetiske problemstillinger
Utover semesteravgift må det påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.
Obligatorisk

Praksisopplæring gjennomføres i grunnskolen. Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen. Det forutsettes at den enkelte student følger dokumentene "Praksishåndboka" og "Kompetanseguide for praksis" og setter seg inn i hvilke krav og forventninger som stilles.

Aktivitetene omfatter blant annet:

 • Samarbeidsmøter
 • Refleksjonsseminar/ praksisoppsummering
 • Studentenes evaluering av praksisperiodene
 • Frammøte
 • Rutiner ved tvil om bestått praksis
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

I tredje studieår gjennomføres 20 dager praksisopplæring på småskoletrinnet i vårsemesteret. Studentene skal også gjennomføre et praksisseminar/ praksisoppsummering etter praksisen. I tillegg til veiledet praksis kan det komme ulike typer ikke-veiledet praksis knyttet til fagene. Disse beskrives i fagenes emne- og semesterplaner. Eksempler på slik praksis kan være observasjoner, datainnsamlinger, adopsjonsdager og utprøvinger i skolen.

Detaljerte planer for innhold, arbeidskrav, gjennomføring av praksisopplæringen og frister for innleveringer og tilbakemeldinger, gjennomgås på oppstartsmøter/praksisforberedende møter og omtales i "Kompetanseguide for praksis".

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver etc. som følger av kompetanseguiden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre Ikke bestått. Studenter som får Ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.