Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Praksis 4. studieår, 1-7
PRA5001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Praksis 4. studieår, 1-7

PRA5001

Studenten skal det fjerde året videreutvikle sin læreridentitet og relasjonskompetanse samt gå i dybden på organisasjonsutvikling med utgangspunkt i teori og forskning. Praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Den skal vise studentenes utvikling i ferdigheter og sosialisering til lærerprofesjonen samt didaktisk tenkning i undervisningsfagene.

Hovedtema for praksisopplæringen fjerde studieår er læringsledelse, dypere forståelse av elevmangfold samt forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen.

Dette omhandler blant annet:

 • Inkluderende klasse- og læringsmiljø og lærerens tilrettelegging for læring av fag
 • Laget rundt eleven: samarbeid med foresatte, kolleger og andre involverte i og utenfor skolen
 • Demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • Profesjonsetikk og utvikling av endringskompetanse

Våre interne dokumenter, "Praksishåndbok" og "Kompetanseguide for praksis", utdyper innhold, organisering og vurdering av praksis.

Bestått praksis tredje studieår.
Bestått praksis tredje studieår.

Læringsutbytteformuleringene i praksis må ses i sammenheng med læringsutbytteformuleringer i lærerutdanningsfagene. Det er et felles ansvar å gi innhold og progresjon i praksisstudiet. Etter gjennomført fjerde år i grunnskolelærerutdanningen skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barns og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om elevmangfoldet, med særlig fokus på elever med særskilte behov og flerkulturell bakgrunn
 • har kunnskap om skolens arbeid med de tverrfaglige temaene
 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

FERDIGHETER

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever, foresatte, kolleger og andre involverte i og utenfor skolen.
 • kan bidra til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan kritisk reflektere over og vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
Utover semesteravgift må det påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.
Obligatorisk

Praksisopplæring gjennomføres i grunnskolen. Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen. Det forutsettes at den enkelte student følger dokumentene "Praksishåndboka" og "Kompetanseguide for praksis" og setter seg inn i hvilke krav og forventninger som stilles.

Aktivitetene omfatter blant annet:

 • Samarbeidsmøter
 • Refleksjonsseminar/ praksisoppsummering
 • Studentenes evaluering av praksisperiodene
 • Frammøte
 • Rutiner ved tvil om bestått praksis
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

I fjerde studieår gjennomføres 30 dager praksisopplæring på 1.-7. trinn, fordelt på 15 dager høst og 15 dager vår. Studentene skal også gjennomføre et praksisseminar/ praksisoppsummering på vårsemesteret. Studentene har til vanlig samme praksisskole i begge semester. I tillegg til veiledet praksis kan det komme ulike typer ikke-veiledet praksis knyttet til fagene. Disse beskrives i fagenes emne- og semesterplaner. Eksempler på slik praksis kan være observasjoner, datainnsamlinger, adopsjonsdager og utprøvinger i skolen.

Detaljerte planer for innhold, arbeidskrav, gjennomføring av praksisopplæringen og frister for innleveringer og tilbakemeldinger, gjennomgås på oppstartsmøter/praksisforberedende møter og omtales i "Kompetanseguide for praksis".

For studenter som velger masterfordypning i begynneropplæring, skal praksis gjennomføres på 1.-4. trinn i grunnskolen.

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver etc. som følger av kompetanseguiden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre Ikke bestått. Studenter som får Ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.