Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Vitenskapsteori og metodologi, 1-7
VIT5001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Vitenskapsteori og metodologi, 1-7

VIT5001
Emnet tar opp prinsipper for vitenskapelig forskningsarbeid og diskuterer sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål innenfor forskningsfelt der en studerer læreryrket og relevante andre forskingsfelt. Det fokuseres på ulike typer forskningsdesign og metoder, innenfor både kvalitative og kvantitative tradisjoner. Emnet tar også opp hvordan man går fram for å bli i stand til å planlegge og gjennomføre et metodisk og vitenskapsteoretisk forsvarlig forskningsprosjekt i masterfaget.
Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår.

Kunnskap

Studenten skal ha

 • avansert kunnskap innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode relevant for studiet av læreryrkets praksisfelt, nasjonalt og internasjonalt, samt hvordan forskerens posisjon får betydning for forskningsprosessen.
 • inngående kunnskap om hele forskningsprosessen fra problemformulering til databearbeiding og datapresentasjon.
 • inngående kunnskap om aktuell forskning og aktuelle teorier knytta til læreryrkets forskningsfelt.
 • inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske føringer som har relevans for egen fordypning gjennom masteroppgava.
 • innsikt i hele forskningsprosessen fra problemformulering til kjelde- og databearbeiding og datapresentasjon
 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom generell vitenskapsteori og masterfagets disiplinære forskningsteori og vanlige metodebegrunnelser.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • planlegge et selvstendig forskningsarbeid med utgangspunkt i valgt tema og problemstilling, og plassere eget forskningsbidrag i en nasjonal og internasjonal kontekst.
 • redegjøre for, og drøfte vitenskapsteoretisk perspektiv, design og forskningsmetode i samsvar med problemstilling og forskningsspørsmål i eget prosjekt.
 • følge etiske retningslinjer for forskning og reflektere kritisk over etiske aspekter knyttet til eget forskingsarbeid.
 • finne fram og velge ut relevant forskning og teori gjennom søk etter trykte tekster og digitale databaser, nasjonalt og internasjonalt.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • vise evne til kritisk vurdering av egen og andres forskning.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • bidra til nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Forelesning. Det forutsettes stor grad av selvstudium og kollokviearbeid mellom forelesningene.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering:

 • Arbeidskrav 1: Litteraturliste på særpensum. Vurderingsform Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren.
 • Arbeidskrav 2: En prosjektbeskrivelse på det planlagte masterprosjektet. Vurderingsform Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren.
 • Arbeidskrav 3: En muntlig presentasjon av det planlagte masterprosjektet. Vurderingsform Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren.
 • Hjemmeeksamen (HJ): Tema statistikk. Varighet 7 dager. Vurderingsform Bestått/ikke bestått, teller 0/100 av karakteren.
 • Oppgave: Oppgave innenfor området forskingsmetode. Vurderingsform A - F, beste A, ikke bestått F. Teller 100/100 av karakteren.

Alle delene av vurderingen må være godkjent og bestått for å få karakter i emnet.