Blålys

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere

Stjørdal

Om studiet

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Hva kan du jobbe som?

Gjennomført og bestått studium kvalifiserer for godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009

Trafikklærerutdanning fra Statens trafikklærerskole eller to-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet eller tilsvarende.

 • Godkjenning som trafikklærer lette kjøretøyer (kl B).
 • Yrkespraksis som utrykningsfører på heltid av minst ett års varighet eller tilsvarende omfang i deltidsstilling.
 • Inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).
 • Førerrett i minst tre år for klasse B. Pluss førerrett i minst én av klassene A, C, C1, D eller D1.

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til kjøretøys konstruktive kjøreegenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og virkningen av samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til utrykningskjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre utrykningsoppdrag på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle utrykningsføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i utrykningsforskrift og læreplan for utrykningsføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til utrykningskjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Studie- og semesteravgift samt utgifter til læremateriell.

Studieavgift i 2023 er 116 000.

For emne UTR960 (første samling) og emne UTR970 må utrykningsbilen være godkjent som lærevogn, og utstyrt med ekstra pedalsett for ledsager.

Studiet er samlingsbasert og går over to semester.

Første samling i uke 38 og 39, 2023. Vi planlegger for fire til fem samlinger à en uke i vårsemesteret.