Bokhylle med gjenstander med engelske og amerikanske farger.

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-10. trinn

Nettstudier

Om studiet

Studieprogrammet er skreddersydd for engelsklærere i 1.-10. trinn og vil gi studentene fleksible verktøy til bruk i klasserommet sitt. Samtidig utvikler studentene sin egen språk- og tekstkompetanse, fagdidaktiske refleksjonsevne og profesjonsfaglig digital kompetanse. Drømmekurset!

Videre utdanning

Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen eller vil oppdatere sine kunnskaper. Sammen med Engelsk 2, 5.-10. trinn kvalifiserer studiet til å undervise i engelsk på 8. - 10. trinn.

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Kunnskap

Studenten:

- har kunnskap om språkets kjennetegn og strukturer med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk, norsk og andre språk elever kan

- har kunnskap om ulike metoder og varierte arbeidsmåter som fremmer elevenes språklige, kommunikative og interkulturelle kompetanse i 1.-10.trinn, samt flerspråklighetsperspektiv

- har kunnskap om læreplanen for 1.-10.trinn, med vekt på den helhetlige utviklingen til elevene og intergrering av grunnleggende ferdigheter

- har kunnskap om tilpasset opplæring, inkludert tilrettelegging for faglig sterke elever og overganger mellom de ulike skoletrinn

har kunnskap om digitale språklæringsressurser som kan engasjere elever gjennom å skape relevans til deres hverdag

- har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

- har kunnskap om levesett og mangfold i den engelskspråklige verden samt innsikt i noen kulturelle konvensjoner for språkbruk

- har kunnskap om hvordan ulike strategier, metoder og verktøy som digitale språklæringsressurser som kan engasjere elever gjennom å skape relevans til deres hverdag

- har kunnskap om hvordan tekstbasert læring kan fremme interkulturell bevissthet, mangfold og inkludering

- har kunnskap om ulike tekster og genre (skriftlige, digitale, multimodale), og deres sentrale kjennetegn, med vekt på barne- eller ungdomslitteratur

Ferdigheter

Studenten:

- kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt samt forklare hvordan engelsk blir brukt i ulike kontekster kan veilede elever i deres språkutvikling ved at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom engelsk, morsmålet og andre språk de kan

- kan legge til rette for et trygt språklæringsmiljø med varierte, differensierte og meningsfylte læringsaktiviteter, også gjennom digitale arbeidsmåter

-kan begrunne sine didaktiske valg i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og gjeldende læreplan for aldersgruppen i 1.-7./5.-10. trinn, inkludert tverrfaglighet og grunnleggende ferdighet

- kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis med elevmedvirkning

- kan bruke digital teknologi for elevers utforsking av språket og produksjon av tekster, med hensyn til normer for ansvarlig kildebruk og personvern

- kan legge til rette for elevers arbeid med et variert, autentisk tekstutvalg som avspeiler et sosialt og kulturelt mangfold

- kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis med elevmedvirkning

- kan muntlig og skriftlig diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur

- kan innhente, vurdere og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

- kan anvende relevant fagkunnskap for å kritisk reflektere over egen faglige praksis i forhold til gjeldende læreplan og i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

- kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset aldersgruppen

- kan utvikle og vedlikeholde sin egen språklige, litterære, profesjonsfaglige digitale og didaktiske kompetanse

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.