Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn

Om studiet

Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget. Studiet tilbys gjennom "Kompetanse for kvalitet". Det legger opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av tradisjonelle forelesninger, klassediskusjoner, gruppearbeid, nettseminar og diverse hjemmeoppgaver - og det er vår ambisjon å la studentene ta del i det beste fra både universitets- og lærerutdanningstradisjonen innen engelskfaget.

Hva kan du jobbe som?

Engelsk 2 for 5-10 er et videreutdanningstilbud under KFK som kvalifiserer til undervisning i engelsk i 5. til 10. klasse.

Videre utdanning

Engelsk 2 for 5-10 gir, sammen med fullført Engelsk 1, grunnlag for å fortsette med engelskstudier på høyere nivå ved Nord universitet eller andre universiteter som tilbyr dette.

Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng i Engelsk på høgskole-/universitetsnivå.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • har innsikt i arbeidet med å videreutvikle de grunnleggende ferdighetene og tilrettelegge for progresjon i overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
 • har kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språkutvikling
 • har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk
 • har kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
 • har kunnskap om ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy
 • har kjennskap til hvordan en kan tilpasse språkopplæringen til den enkelte elev
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kunnskap om ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media, i opplæringen for barn og unge
 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • har kjennskap til noen varianter av engelsk
 • har kjennskap til et vidt spekter av tekster til bruk i opplæringen så vel som egenutvikling
 • har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være god språkmodell for elevene
 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer
 • kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring, som fremmer videreutviklingen av de grunnleggende ferdighetene for alle elever
 • kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og legge til rette for elevenes selvstendige språklæring ved å bevisstgjøre dem i valg av læringsstrategier
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritiske vurdere og bruke egnede lærebøker og andre læremidler
 • kan tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kan tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan bruke digitale læringskilder og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og i pedagogisk arbeid med elever
 • kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget