To hender som møtes.
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 2, for 1.-10. trinn

Nettstudier

Om studiet

Spesialpedagogikk 2 fordyper seg i klasser og grupper, hvor elever med sosio-emosjonelle vansker og/eller utfordrende livssituasjoner inngår. Studiet henvender seg til grunnskolens – og PPUs (Praktisk-pedagogisk utdanning) lærere med mål om å utvikle den spesialpedagogiske kompetansen med særskilt vekt på klasseledelse, tilpasset opplæring, inkluderende arbeidsmåter og individuell tilrettelegging.

Hva kan du jobbe som?

Det er gjennomgående stort behov for lærere som best mulig mestrer skolens og ulike elevers sosiale – og atferdsmessige utfordringer. Skolene har følgelig et stort behov for lærere som utfordres av slike målsettinger, sett i lys av sosiale- og emosjonelle tilpasninger i klasserommet og i mindre, integrerte grupper.

Noen ganger utlyser kommuner stillinger for lærere med sosio-emosjonelle vansker som fokusområde. I andre sammenhenger er feltet mer integrert i utlysningen, hvor det gjerne er god strategi for søkere å presisere egen bakgrunn med interesse for temaet. Her kan det være tjenlig å personliggjøre søknaden med tilhørende interesse for klasseledelse med inkludering av elever med store sosio-emosjonelle vansker.

Lærerutdanning eller tilsvarende. I tillegg kreves det 30stp spesialpedagogikk på grunnleggende nivå.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Studiet har som formål å bidra til økt kunnskap om hvordan skolen og dens lærere kan støtte og utvikle mestringsorienterte læringsmiljø for særskilt sårbare elever.

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap til skolens lov- og regelverk for bedring og utvikling av skolens psykososiale miljø
 • inngående kunnskap rettet mot sentrale teorier i forhold til sosiale - og emosjonelle vansker samt livssituasjoner som kan være særskilt utfordrende for barn og unge i skolealder.
 • avansert kjennskap til relevante kartleggingsverktøy innenfor samspill og atferd
 • inngående kunnskap til ulike diagnoser/kategorier innen sosiale - og emosjonelle vansker
 • inngående kunnskap til kritisk å kunne se seg selv i relasjon til elever som strever med sosiale tilknytninger, foruten kolleger i samarbeidende og utfordrende sammenhenger
 • avanserte kunnskaper om ulike yrkesroller og aktører i skolen, foruten tverretatlige samarbeidspartnere med tilhørende oppgaver og funksjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere områder med behov for iverksetting av forebyggende tiltak innen skolens psykososiale miljø
 • bidra til å fremme skolens psykososiale miljø med utvikling av gode lærings- og trivselsbetingelser for alle elever
 • bidra til skolens engasjement om utvikling, endring og forbedring av elevenes psykososiale miljø
 • kartlegge, identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer elevenes psykososiale miljø på individ og systemnivå
 • vurdere og anvende kunnskaper om ulike sosiale og emosjonelle vansker for å kunne identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer læring og utvikling på individ- og systemnivå

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen hovedtemaene sosiale - og emosjonelle vansker samt psykisk helse
 • bidra til nytenking i innovasjonsprosesser som f.eks. bidra til utvikling av skolens psykososiale miljø med vekting på gode læringsbetingelser for alle elever

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.