Student med bok
Årsstudium

Økonomi og ledelse

Bodø, Steinkjer

Om studiet

Er du interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes? Da er kanskje et årsstudium noe for deg. Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Studiet inneholder grunnleggende økonomiske, administrative og juridiske vurderinger, beregninger, teorier og verktøy.

Hva kan du jobbe som?

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Videre utdanning

Årsstudium i økonomi og ledelse tilsvarer første året av Bachelor i økonomi og ledelse. Etter fullført årsstudium er det derfor mulig å søke opptak til bachelorprogrammet og rett på andre studieår. 

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring, men ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenne til sentrale tema innen etikk, filosofi og rettslære
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske, juridiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser