Studieplan

Årsstudium i naturforvaltning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk. Studiet er et tilbud til deg som ønsker å starte en høyere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på naturbasert næring. Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i naturen. I tillegg til forelesninger inneholder de fleste emner feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter gjennomført årsstudium i naturforvaltning skal studenten ha fått:

Kunnskap:

  • ha grunnleggende kunnskap om natur og forvaltning av natur i Norge
  • ha kunnskaper innen grunnleggende biologiske emner: zoologi, etologi, kjemi og genetikk
  • ha grunnleggende innsikt i norsk skogforvaltning og norsk skogbruk

Ferdigheter:

  • praktisk innsikt i jakt og fiske og i vilt- og fiskeforvaltning

Generell kompetanse:

  • kunne gjøre rede for og formidle grunnleggende naturkunnskap

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse: I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Yrkesmuligheter

Dersom du går videre på bachelor i naturforvaltning så kvalifiserer du for en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter der kandidater fra naturforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Videre utdanning

Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarer det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mulig å søke om overgang til bachelor i naturforvaltning gitt at man har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet. 

Utenlandsopphold

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold i årrsstudium i naturforvaltning.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Det må påregnes utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med ikke-obligatoriske ekskursjoner og feltkurs.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.
Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i naturforvaltning vurderes etter følgende kriterier:
Utdanning fra videregående, herunder:
- Bestått fagkombinasjon og karakterer.
- Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
I tillegg må du ha relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent .

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet vurderes gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer