Studieplan

Master i kunnskapsledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet er et samlings- og erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng vedNord universitet, campus Levanger.

Masterstudiet passer for ledere i kunnskapsintensive virksomheter som arbeider med strategiplanlegging eller innovasjon, utviklingsoppgaver, veiledning eller konsultasjon, eller med systemer og teknologi som skal understøtte kunnskaps- og læringsprosesser. Studiet utdanner studentene til reflekterte og handlingsdyktige praktikere til å lede arbeid og kunnskapsprosesser til beste for virksomhetene.

I studiet utfordres historiske organisasjonsmodeller av kunnskapssamfunnets forståelsesrammer, og evnen til kritisk og konstruktiv refleksjon som bakgrunn for beslutninger og forbedringsstrategier.

Studiet er koblet til praksisfeltet ved at det forutsettes relevant yrkeserfaring ved opptak. Dette innebærer at studentenes egen erfaring er en viktig ressurs i studiet. Studentene bringer inn perspektiver fra praksisfeltet, som kobles med faglige relevante teorier.

Studiet går over 2 år og 9mnd. Samlingene er fordelt på 3 fysiske samlinger i halvåret - på henholdsvis 4, 3 og 3 dager. Samlingene legges i hovedsak til Campus Røstad, Levanger. En av samlingene vil gjennomføres på Copenhagen Business School sin campus i København. Studentene oppfordres til å delta på alle samlingene.

Studiet består av undervisning, ulike former for gruppearbeid, seminarer, veiledning og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen, vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminarer.

De to første studieårene vil være en kombinasjon av samlinger og samarbeid mellom studentene mellom samlingene. Det tredje studieåret arbeider studentene med sin masteroppgave. Det legges opp til et anvendt fokus på masteroppgaven, slik at den kan være til nytte for både student og virksomhet. Studentene skal analysere og eventuelt løse et praktisk problem, samt reflektere over det teoretiske rammeverket. Masteroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid som skrives sammen med 1-2 medstudenter under veiledning.

Studiet er oppbygd som følger:

MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse, 15 studiepoeng - vår 1. studieår

MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner, 15 studiepoeng - høst 1. studieår

MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap, 15 studiepoeng - vår 2. studieår

MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode, 15 studiepoeng - høst 2. studieår

MKL310 Masteroppgaven, 30 studiepoeng - vår og høst 3. studieår

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse og spesiell innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om nyere forskning, vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan anvende kunnskap på nye områder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger relatert til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om kunnskap, kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse
 • kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser på en selvstendig måte
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt i tråd med aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kunnskapsledelse både med spesialister og til allmenheten
 • kan gjennom anvendelse av kunnskaper og ferdigheter opptre som reflekterte praktikere i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan gjennom å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser bidra til nyskaping og innovasjon i organisasjoner

Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integretyrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfag innenfor fagområdet for mastergraden.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Poeng for utdanning:

Det gis 1 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning ut over bachelornivået. Maksimalt antall poeng for generell utdanning settes til 8.

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for dokumentert utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag. Det gis etter dette 2 poeng for 30 studiepoeng og 4 poeng for 60.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentert lederpraksis utover opptakskravet gir ett tilleggspoeng per halvår. Maksimalt antall poeng for ledererfaring settes til 8.

Annen yrkespraksis gir ett tilleggspoeng per år for fulltids arbeidserfaring. Maksimalt antall poeng for annen yrkespraksis settes til 6.

Kjønnskvoter:

Det tilstrebes en tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Yrkesmessig representasjon:

Det skal tilstrebes at studentgruppens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i arbeidslivet. Søkere konkurrerer innenfor hver av følgende kategorier:

Privat sektor

Eiere/ledere av egne foretak

Helse og omsorg

Skole, utdanning og forskning

Annen offentlig virksomhet (administrative ledere, politi, NAV etc.)

Rangeringsreglene skal bidra til å sikre at det tas opp studenter med en så heterogen erfaringsbakgrunn som mulig. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape et godt og fruktbart læringsmiljø med utgangspunkt i praksismangfold.

Geografisk tilhørighet:

Studiet skal være et nasjonalt studium. Ivaretakelse av dette vil innebære at ca. 1/3 av studieplassene forbeholdes søkere utenfor Trøndelag.

Presiseringer:

Opptakskrav:

Krav til utdanning kan kun fravikes når en søker kan dokumentere en helt spesiell og relevant praksis. Primært må en slik praksis omfatte ledelse og/eller eventuelt tillitsfunksjoner på høyt nivå.

Relevant lederpraksis skal forstås i vid forstand. Søkere må levere en god beskrivelse av hva de har ledet (f.eks. prosjekter, mennesker, nettverk, enkeltmannsforetak, klasseledelse etc.).

Rangering:

Poeng for utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag:

Kun formell utdanning etter fullført bachelorgrad gir poeng. Sammensatte utdanninger (sammenhengende utdanningsløp på minimum 5 år som f.eks siviløkonom, lege og veterinær) gis 4 poeng. Institusjonen vurderer hvilke utdanningsløp som kan vurderes.

Krigsskolekandidater gis 4 poeng.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentasjon for praksis må tydelig vise omfang, varighet og en beskrivelse av oppgaver/ansvarsområder for å utløse poeng. Det står institusjonen fritt å avvise ufullstendig dokumentasjon. CV og/eller arbeidsavtale regnes ikke som dokumentasjon på praksis, men må gjerne legges ved søknaden.

Saksbehandling av din søknad vil først finne sted etter søknadsfrist.

Yrkesmuligheter

MKL kvalifiserer til lederjobber i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter hvor skaping, vedlikehold og formidling av kunnskap står sentralt. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også roller som konsulent, prosessveileder, organisasjonsutvikler og personalleder.

Videre utdanning

Gjennomført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign for videre kvalifisering til Ph.d. i sosiologi ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er inngått avtale om studentutveksling ved Copenhagen Business School (CBS) . Masterstudenter i kunnskapsledelse kan dermed erstatte deler av studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS.

Kostnader

Det vil være en studieavgift på totalt 35 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr. 20 000 iløpet av februar måned, og kr. 15 000,- i startenav 3. semester. I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgift, kopinoravgift, reise til samlinger i Levanger og eventuell overnatting, må det beregnes utgifter til en samling i København.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer som blir brukt er hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering, skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en masteroppgave og muntlig høring. I tillegg vil det være eksamen etter hvert emne.

Programevaluering

Det gjennomføres fortløpende evalueringer med klassen og i samarbeid med studiets tillitsvalgte. I tillegg gjennomføres skriftlig evaluering av alle emner.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FOR-2005-12-01-1392 Forskrift om krav til mastergrad

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

Studiepoeng 90 Type studium Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested