Studieplan

Master i regnskap og revisjon

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet har en bred sammensetning av fag innen regnskap og revisjon. Studiet gir kandidatene sterke analytiske egenskaper og en god forståelse for praktiske vurderinger og profesjonens rammebetingelser.

Programmet legger til rette for at studenten kan påvirke eget studieløp gjennom valgemner i 2. og 3. semester innenfor regnskap- og revisjonsfag samt fagområdene finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring og innovasjon og entreprenørskap.

Programmet er tilrettelagt for å gi studenten mulighet for utveksling til internasjonale universiteter på 3. semester.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlingsbasert 1. studieår med 5-7 samlinger per semester.

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap og revisjonsfag
 • har inngående kjennskap til profesjonens spesialiserte områder og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer
 • har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder
 • har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, særlig basert på vurderinger av regnskapsrapporter, kontrollrutiner og andre sentrale forhold vedrørende regnskapsbrukernes beslutningsgrunnlag
 • har god kjennskap til faglige rammebetingelser for regnskap og revisjon og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller endrede problemstillinger og praktiske situasjoner
 • har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet
 • har avansert kunnskap om endringsprosesser og hvordan de kan håndteres

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, spesielt forhold tilknyttet regnskapets dokumentasjonskrav, samt faglige og teoretiske rammeverk
 • Kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger ved et revisjonsoppdrag
 • Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis, basert på forskningsbasert undervisning, praktiske case og andre læringsmetoder
 • Kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen tema med tydelig relevans for regnskap og/eller revisjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger
 • Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger
 • Kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag med følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi 
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Yrkesmuligheter

 • Statsautorisert revisor (forutsetter oppnådde karakterkrav og praksiserfaring iht reglene)
 • Diverse regnskapsstillinger
 • Rådgivning/konsulent
 • Controller

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak PhD i bedriftsøkonomi ved HHN.

Utenlandsopphold

Utveksling anbefales i 3. semester. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland er en mulighet. Vennligst kontakt studieveileder for ytterligere informasjon.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Søkere til grunnutdanninger har krav på å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriften gjelder kun opptak til grunnutdanning (§1-1. Virkeområde). For å bli vurdert for opptak til mastergradsprogram ved HHN, må søkerne derfor oppfylle ordinære opptakskrav for aktuelt program.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, oppgaver, casestudier og andre muntlige og skriftlige presentasjoner benyttes i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige skoleeksamener.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven (30 sp).

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Norsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Bodø