Jente holder bok om årsregnskap
Master (2 år)

Regnskap, revisjon og bærekraft

Bodø

Dette er en masterutdanning som gir deg en rekke karrieremuligheter og som gjør deg til en svært attraktiv kandidat, enten du vil jobbe som revisor eller i en annen økonomirelatert stilling.


Om studiet

Drømmer du om en spennende og godt betalt jobb, hvor du jobber i eller tett opp mot næringslivet? Da kan denne svært allsidige masterutdanningen være det du ser etter.

Masterprogrammet i regnskap, revisjon og bærekraft er et toårig profesjonsstudium. Det egner seg for studenter som ønsker seg spennende og utfordrende jobber i en fremtidsrettet og teknologidrevet bransje hvor det er et stort søkelys på teamarbeid. En mastergrad i regnskap, revisjon og bærekraft åpner mange muligheter. I arbeidsmarkedet er det en høy etterspørsel etter denne typen kompetanse, og behovet for nyansettelser er økende. Utdanningen vil ikke bare gi deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer.

Med en karriere innenfor revisjon kan du være en av de som er med på å utgjøre en forskjell. Sikter du deg inn på en revisorstilling vil du få mulighet til å jobbe tett på ledelsen, og ofte ha tilgang til styrerom og andre foraer hvor avgjørelser tas. På denne utdanningen vil du lære å beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, i tillegg til at du vil tilegne deg kunnskaper som skor deg for å innta sentrale ansvarsroller. Etter endt utdanning vil du ha sterke analytiske ferdigheter, og god forståelse både for praktiske og teoretiske problemstillinger.

Ved Handelshøgskolen Nord (HHN) har vi svært kompetente og engasjerte lærekrefter, med masse erfaring også fra næringslivet, og hos oss vil du ikke oppleve å forsvinne i mengden. Hos oss er det kort vei mellom studentene og foreleserne, og du vil oppleve å få god oppfølging underveis i studieprogrammet.

Studiet tilfredsstiller revisorlovens krav til en mastergrad i regnskap og revisjon. Med en fullført mastergrad kan du med karakteren C eller bedre (i alle fag på masternivå), samt tre års relevant praksis, søke om konsesjon som statsautorisert revisor.

For deg som allerede har en mastergrad, vil det være mulig å ta studiet på kortere tid.

Master i regnskap, revisjon og bærekraft er et ordinært, campusbasert fulltidsstudium. Undervisningen består i hovedsak av en kombinasjon av forelesninger på campus og arbeidskrav med gruppearbeid og presentasjoner løpende gjennom semesteret. For arbeidskravene vil det foreligge visse krav til fysisk oppmøte på campus. Det kan også være noe innslag av digitale undervisningsløsninger i enkelte av fagene.

Hva kan du jobbe som?

Ved å ta en master i regnskap, revisjon og bærekraft vil du ha mange karrieremuligheter i et spennende arbeidsmarked. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer.

Etter endt utdanning vil du være aktuell for flere typer spennende stillinger. Du kan eksempelvis jobbe som revisor, controller, finansanalytiker, i tillegg til mange andre ulike jobber innenfor økonomi, bærekraft og finans. Du vil være godt kvalifisert for en karriere både nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapen du tilegner deg på studieprogrammet, sammen med erfaring, vil også kunne lede til lederstillinger innenfor økonomistyring, finans og andre relevante bransjer.Hvordan foregår undervisningen

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag . I tillegg må følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder oppfylles:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Utveksling anbefales i 3. semester. Ta kontakt med studieveileder for ytterligere informasjon.
Studiet kvalifiserer for opptak Ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap, revisjon og bærekraftsrapportering
 • har inngående kjennskap til profesjonens spesialiserte områder og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer
 • har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder
 • har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, særlig basert på vurderinger av regnskapsrapporter, bærekraftsrapportering, kontrollrutiner og andre sentrale forhold vedrørende brukernes beslutningsgrunnlag
 • har god kjennskap til faglige rammebetingelser for regnskap og revisjon og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller endrede problemstillinger og praktiske situasjoner
 • har inngående kjennskap til utviklingstrekk innenfor regnskap, revisjon og bærekraftsrapportering samt revisors rolle i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, spesielt forhold tilknyttet regnskapets dokumentasjonskrav, samt faglige og teoretiske rammeverk
 • kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger ved et revisjonsoppdrag
 • kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis, basert på forskningsbasert undervisning, praktiske case og andre læringsmetoder
 • kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen tema med tydelig relevans for regnskap og/eller revisjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger, både selvstendig og i team
 • kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.