Ledige stillinger

Ledige stillinger
Er du vår nye kollega? Se alle våre ledige stillinger.

​Ansettelsesprosess

Vitenskapelige stillinger

Ansettelsesprosessen for vitenskapelige stillinger                 
Ansettelsesprosessen er hjemlet i:

 • Lov om universiteter og høyskoler § 6-3.
 • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings – og forskerstillinger
 • Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
 • Regler for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og lederstillinger ved Nord universitet.
 • Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved Nord universitet

Normal saksgang

 1. Søknadene blir registrert
 2. Det oppnevnes en sakkyndig komité som foretar en faglig vurdering av søknadene.
 3. Komitéen avslutter sitt arbeid ved å utforme en rapport med rangering av søkerne som er kvalifisert for stillingen.
 4. Vurdering av søkernes egnethet - rangerte søkere blir invitert til intervju – prøveforelesning - referansesjekk.
 5. Innstillingsmyndighet sender rangert innstilling til ansettelsesutvalget.
 6. Ansettelsesutvalget behandler og vedtar innstillingen.
 7. Tilbud om stilling sendes ut til søker nummer en, svarer vedkommende nei går tilbudet til neste på listen.
 8. Alle søkerne informeres om at prosessen er avsluttet.

Informasjon underveis i prosessen

 • Søkere får automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Søkerne får tilsendt offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp.
 • Søkerne får tilsendt informasjon om oppnevning av sakkyndig komité.
 • Søkere får tilsendt den sakkyndige komitéens rapport og kan komme med merknader til denne.
 • Søkerne blir informert når stillingen er besatt og prosessen er avsluttet.

Sakkyndig komité og intern (faggruppe) innstillingskomite
Alle ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet skjer på grunnlag av sakkyndig bedømmelse. Sakkyndig komité oppnevnes av dekan. 

Den sakkyndige komité bedømmer de faglige kvalifikasjonene og utformer en kompetansevurdering av søkerne. Denne kompetansevurderingen, som normalt skal rangere de tre beste søkerne, går videre til en intern innstillingskomite (en faglig representativ gruppe på 3-5 personer). Intern innstillingskomite foretar intervju, prøveforelesninger og innhenter referanser. Ingen prøveforelesning for stipendiat og postdoktor. 

Den interne innstillingskomiteen vurderer søkernes personlige egnethet for stillingen samt hensynet til likestilling. Den interne innstillingskomiteen vurderer også søkerne med hensyn til strategisk faglige prioriteringer ved enheten for alle stillinger med unntak av stipendiat og postdoktor. 

Basert på sin vurdering kan den interne innstillingskomiteen endre rekkefølgen på de rangerte kandidatene satt opp av sakkyndig komité. Deretter fremmes innstilling til vedtak for ansettelsesutvalget som vedtar ansettelsen.                

Intervju, referanser og prøveforelesning
Intervju og innhenting av referanser brukes normalt ved Nord universitet. Det er den interne (faggruppen) innstillingskomiteen som gjennomfører disse.

Ved ansettelser i faste forsknings- og undervisningsstillinger blir de høyest rangerte søkerne invitert til å foreta en prøveforelesning som blir med i vurderingsgrunnlaget.

Hvor lang tid tar dette?
De sakkyndiges vurdering skal normalt foreligge innen tre måneder etter oppnevning, men den omfattende og grundige vurderingen kan medføre at prosessen fra søknadsfrist til noen blir ansatt kan i noen tilfeller ta lengre tid. Det er ikke uvanlig at det kan ta mellom 5 til 12 måneder. Nord universitet arbeider aktivt for å redusere tidsbruken i rekrutteringsprosesser. 

Sortering av søkere/ Internt forarbeid
I enkelte tilfeller vil Nord universitet gjennomføre en prosess med intern utvelgelse av søkere før søknader og dokumenter sendes til ordinær sakkyndig komité. Skal en slik prosess følges vil det være angitt i utlysningsteksten og ingen søkere skal sende inn annet enn søknad og CV i første omgang.

Ved søknadsfristen utløp vil alle søknader bli gjennomgått av en intern faggruppe oppnevnt av dekan. Vurderingen sendes sakkyndig komite for godkjenning. Alle søkere vil få beskjed om vurderingen som blir gjort av den interne faggruppen, og de søkere som vurderes som aktuelle vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og annet som skal være med i vurderingen av ekstern sakkyndig komite. Dette bli så oversendt komitéen. Den videre prosessen vil være som beskrevet under overskriften «Sakkyndig komite og intern innstillingskomite»

Teknisk og administrative stillinger

Tilsettingsprosessen for tekniske og administrative stillinger
Ansettelsesprosessen for tekniske og administrative stillinger tar som regel en til to måneder etter utløp av søknadsfristen. 
Ved søknadsfristens utløp sendes det ut offentlig søkerliste når den er klar. Hvis en søker har bedt seg unntatt offentlighet blir det foretatt en vurdering av om det er grunnlag for dette, og søknaden innvilges eller avslås. Hvis en søknad om unntak fra offentlig søkerliste avslås kan søkeren velge å trekke sin søknad. 
Utvidet søkerliste sendes på forespørsel

Intervju og innstilling

 • For hver utlyste stilling opprettes det et innstillingsråd. Innstillingsrådet består som regel av lederen og en fagperson for rekrutterende enhet og en fagforeningsrepresentant.
 • Når søknadsfristen har gått ut, går innstillingsrådet gjennom søknadene og velger ut og intervjuer aktuelle kandidater. Ansettelsesrådet godkjenner utvelgelsen. Dersom innstillingsrådet ønsker det, kan det innkalles til andregangsintervju.
 • Etter at intervjuene er gjennomført, utformer innstillingsrådet en skriftlig innstilling.

Ansettelse

 • Innstillingen behandles i et ansettelsesråd. Ansettelsesrådet for tekniske- og administrative stillinger er sammensatt av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med arbeidsgiverrepresentanter i flertall. Ansettelsesrådet har faste møter to ganger i måneden.
 • Etter at innstillingen er vedtatt i ansettelsesrådet, sendes det ut et tilbudsbrev til den som blir tilbudt stillingen
 • Når stillingen er besatt, blir informasjon sendt ut til de øvrige søkerne.

Nye krav om utdanningsfaglig kompetanse

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger trer i kraft 01.09.2019. Forskriftsendringen innebærer at kravene til pedagogisk kompetanse er blitt presisert og høynet for førsteamanuensis og professor og at undervisningserfaring skal vektlegges sterkere ved ansettelse og opprykk. Se utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse og tilhørende veileder vedtatt av rektor 05.07.2019.

Dokumenter: