Yrkesgrupper

Praktisk kunnskap

Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, herunder kunst- og kulturfag. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøverens erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens yrkesutøvere og  praksisfelter.

Master i praktisk kunnskap

Studiepoeng 120,0
Type studium Mastergrad
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

 

 

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Opptakskrav

Fullført og bestått yrkesretta eller kunstfaglig grunnutdanning fra universitet eller høgskole.

Fullført bachelorgrad (cand.mag.-grad) eller tilsvarende

Bokstavkarakter C eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget

Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis.

Dersom kvalifikasjonsgrunnlaget mangler kan det søkes opptak med grunnlag i realkompetanse etter norske regler.

 

 

 

 

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Samling

Høst 2018
Samling uke: man-tors i ukene 35, 39, 45

Vår 2019
Samling uke: man-tors i ukene 3, 7, 11, 22

Beskrivelse av studiet

Studiet har en praktisk tilnærming til kunnskap, og gir en innføring i begrepet "praktisk kunnskap" som det som ligger bak, muliggjør og viser seg i yrkesutøverens praksis. Studiet gir introduserer ulike innganger til å beskrive, utforske, forstå og utvikle praktisk kunnskap i ulike former for yrkesutøvelse og virksomheter. Studentene skal tilegne seg kunnskap om og hvordan yrkesutøvelsen i de ulike profesjoner kan utvikles til å bli en systematisk del av det kunnskapsgrunnlag profesjonene og profesjonsutdanningene er tuftet på. Studiet tar sikte på å gi yrkesutøvere innen ulike profesjoner en utvidet profesjonell kompetanse, og skal også gi grunnleggende forskeropplæring på mastergradsnivå, knyttet til egen, praktisk kunnskap og samarbeid på tvers av profesjoner. Studiets mål er å kvalifisere yrkesutøverne til å bruke sin praktiske yrkesutøvelse og sitt yrkesfelt som grunnlag for videre kunnskaps- og kompetanseutvikling. Gjennom studiet vil de kunne kvalifiseres til å påta seg faglig ledelse og veiledning, tilrettelegging av gode læringsmiljø, evaluering og kvalitetsutvikling og tverretatlig samarbeid og problemløsning.

Første og andre studieår kan studentene velge mellom to valgfrie emner, der det ene har innretning i yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, mens det andre har innretning i kunst- og kulturfag rettet mot kunstnere, kulturarbeidere og lærere innen ulike kunst- og kulturfaglige virksomheter og fagområder på ulike nivå.

Mastergradstudiet skal:

 • Kvalifisere for forskning i egen og andres yrkesutøvelse
 • Utvikle et erfarings- og forskningsbasert yrkesteoretisk og yrkesmetodisk fundament
 • Utvikle kompetanse til å bedømme og vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, profesjonelle/ yrkesmessige og vitenskapelige kriterier
 • Forstå samspill og dynamikk mellom mottakere/ publikum og yrkesutøver/ yrkesutøvelse
 • Kvalifisere for å tilrettelegge, medvirke i og lede tverrfaglig samarbeid
 • Kvalifisere til å kunne veilede og lede lærings-, endrings-, omstillings- og utviklingsprosesser i yrkesfeltet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Gjennom fullført mastergrad i praktisk kunnskap skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • Inngående kunnskap om relevante diskusjoner innen vitenskapsfilosofi
 • Inngående kunnskap om kunnskapsutvikling og læring innen profesjoner/ yrker
 • Inngående kunnskap om relevante diskusjoner innen etikk relatert til fagfeltet
 • Inngående kunnskap om relevante strategier og diskusjoner innen kvalitativ forskningsmetode og feltarbeid
 • Inngående kunnskap om relevante diskusjoner om profesjoner/yrker og samfunn

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • forstå profesjons og yrkespraksis i et vitenskapsfilosofisk perspektiv,
 • gjennomføre feltarbeid i eget yrkesfelt;
 • beskrive egen og andres yrkeserfaring;
 • reflektere kritisk over egen yrkeserfaring og yrkespraksis;
 • belyse og diskutere egen yrkespraksis i et teoretisk perspektiv;
 • reflektere kritisk over egen forskning på egen og andres yrkespraksis og profesjon;
 • anvende relevante forskningsmetoder i praksisforskning

 

Generell kompetanse

Studentene skal kunne

 • utvikle en teoretisk forståelse av yrkespraksis og profesjon/yrkesfelt ut i fra egen erfaring i dialog med relevante teoretiske perspektiver på praktisk kunnskap, praksis og profesjon/yrkesfelt
 • diskutere de metodiske utfordringer som er forbundet med praksisforskning og utvikling av praktisk kunnskap i eget yrkesfelt

Opptakskrav

Fullført og bestått yrkesretta eller kunstfaglig grunnutdanning fra universitet eller høgskole.

Fullført bachelorgrad (cand.mag.-grad) eller tilsvarende

Bokstavkarakter C eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget

Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis.

Dersom kvalifikasjonsgrunnlaget mangler kan det søkes opptak med grunnlag i realkompetanse etter norske regler.

 

 

 

 

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studenter som er tatt opp på Master i praktisk kunnskap kan ta et års opphold på programmet Master i praktisk kunnskap ved Södertörns Högskola, Stockholm som en del av studieløpet. Det kan også være aktuelt med studiebesøk eller -opphold ved samarbeidende institusjoner i Norden.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur, samt eventuell dekning av utgifter til frivillig samlingsuke ved samarbeidsinstitusjoner i Stockholm i andre studieår.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 

Karakter på masteroppgaven: Kandidaten får en samlet bokstavkarakter A til F på oppgaven, prøveforelesning og muntlig. For å få avgi prøveforelesning og muntlig eksaminasjon må kandidaten være vurdert til bestått på oppgaven, dvs med karakter høyere enn F. Prøveforelesningen og muntlig kan justere karakteren opp eller ned i tilfeller der hvor kandidaten ligger mellom to karakterer. Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Den tradisjonelle eksamensformen for mastergradseksamen er den skriftlige, vitenskapelige avhandling. En praksisbasert mastergradsutdanning krever i tillegg andre arbeids- og dokumentasjonsformer. Andre former for eksamen er nødvendige for å yte studiets spesielle karakter rettferdighet. Erfaringskunnskap, som er en vesentlig del av all praktisk kunnskap, vises i handling. Men den kan også fremstilles ved hjelp av eksempler og fortellinger. En essayistisk vitenskapelig tekst kan derfor være egnet til å dokumentere og drøfte praktisk kunnskap. Som masteroppgave kan det også være mulig å skrive en vitenskapelig tekst ledsaget av et praktisk arbeid.

 

1. studieår:

MP301P og VIT5005:

 

Obligatorisk arbeid (OA, arbeidskrav): Et prøveessay fra yrkespraksis med fortelling og refleksjon på ca 4000 ord. Dette må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensoppgave (OP): Et vitenskapelig essay fra praksisfeltet som individuell hjemmeoppgave. Oppgavens lengde: ca. 10 000 ord (Litteraturliste kommer i tillegg) Vurderes med bokstavkarakter A-F. Eksamenskode MP301P.

 

2. studieår:

MP302P og VIT5006L:

 

Obligatorisk arbeid (OA, arbeidskrav): Plan/ skisse til et «lite feltarbeid». Dette må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensoppgave (OP): Et essay om erfaringen fra feltarbeidet som individuell hjemmeoppgave. Oppgavens lengde: ca. 10 000 ord (Litteraturliste kommer i tillegg). Vurderes med bokstavkarakter A-F. Eksamenskode MP302P.

 

3. og 4. studieår:

MP303P:

 

Masteroppgave med muntlig justering (MP303P - OMU1): Studentene kan velge mellom tre typer vitenskapelige masteroppgaver:

1. Tradisjonell masteroppgave på ca. 100 sider (+/- 10%).

2. Erfaringsetnografisk masteroppgave på ca 100 sider (+/- 10%).

3. Masteroppgave, kombinasjon av en vitenskapelig tekst, ca 60 sider (+/- 10%) og et praktisk arbeid

 

I alle alternativene inngår en prøveforelesning over oppgitt tema og en muntlig høring tilknyttet den vitenskapelige tekst/masteroppgaven.

 

Muntlig høring: Etter at prøveforelesningen er ferdig, etterprøves mastergradsoppgaven muntlig. Maksimum 45 minutter pr. kandidat. Den muntlige eksaminering er ikke åpen for publikum. Kandidaten kan imidlertid bestemme om hun/han ønsker tilhørere. Utgangspunktet for den muntlige høringen er mastergradsoppgaven, men kandidaten kan også bli hørt i obligatorisk og selvvalgt pensum. Ekstern sensor leder den muntlige høringen.

 

Muntlig presentasjon (MP303P - PS). Tittel til prøveforelesningen fastsettes av eksamenskommisjonen og meddeles eksamenskandidaten pr. e-mail og pr. telefon 10 virkedager før eksamensdagen kl.09.00. Prøveforelesningen holdes ved Nord Universitet som åpen forelesning. Hver prøveforelesning er på 45 minutter. I de tilfeller to studenter har skrevet hovedoppgaven sammen, utvides prøveforelesningstiden til 60 minutter. Hver kandidat får 30 minutter til rådighet.

 

Karakter: Masteroppgave med muntlig høring vurderes med bokstavkarakter A-F. Den muntlige høringen brukes til å justere opp eller ned i tilfeller der hvor kandidaten ligger mellom to karakterer.

Muntlig presentasjon (prøveforelesning) vurderes som bestått/ ikke bestått

For å få avgi prøveforelesning og muntlig høring må kandidaten være vurdert til bestått på oppgaven, dvs med karakter høyere enn F. Karakteren på det skriftlige arbeidet skal kunngjøres senest 24 timer før muntlig.

 

Eksamenskode MP303P.

Avsluttende eksamen

Masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser