Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Bachelorgrad i Steinkjer

Er du interessert i å skape nye grønne arbeidsplasser og ny næring? Vil du jobbe med fornybare ressurser, sirkulære prosesser og teknologi som gjør dette mulig? Da er en bachelorgrad i sirkulær bioøkonomi noe for deg. Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.

Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag, der du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i sirkulær bioøkonomi gir et godt grunnlag for en rekke jobber, og videre studier i bioøkonomiske fagområder.

Beskrivelse av studiet

Er du interessert i å skape nye grønne arbeidsplasser og ny næring? Vil du jobbe med fornybare ressurser, sirkulære prosesser og teknologi som gjør dette mulig? Da er en bachelorgrad i sirkulær bioøkonomi noe for deg. Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.

Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag, der du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i sirkulær bioøkonomi gir et godt grunnlag for en rekke jobber, og videre studier i bioøkonomiske fagområder.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet er Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

Arbeid innen økonomi, bedriftsøkonomi, landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, industriell prosessteknologi, klima og miljøvern og andre relaterte næringer.

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel økonomisk-administrative fag, grønne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Matematikk fra Vg1 

Læringsutbytte

Studiets kompetansemål er å utdanne kandidater med bred kunnskap og kompetanse i bærekraftig og lønnsom verdiskaping av bioressurser (sirkulær bioøkonomi). Det innebærer å forstå biologi (levende organismer) som ressurs, og det å produsere og verdiforvalte (økonomien) fornybare bioressurser innenfor logikker som bærekraft, sirkulærtenking, bioteknologi og digital transformasjon.

Kandidaten skal etter endt utdanning

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om biologiske ressurser, prosesser og teknologiske muligheter
 • ha bred kunnskap om bedriftsøkonomiske teorier og konsepter for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser
 • ha bred kunnskap om endringsprosesser og forretningsutvikling for anvendelse av biologiske ressurser
 • kjenne til forskning og utviklingsarbeid innen sirkulær bioøkonomi både nasjonalt og internasjonalt
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet sirkulær bioøkonomi
 • ha kunnskap om sirkulær bioøkonomi sin rolle i samfunnet, og påvirkning for en bærekraftig transformasjon

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre biologiske analyser og livsløpsanalyser
 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre utredninger, lønnsomhetsvurderinger og økonomiske analyser
 • kunne reflektere over egen fagpraksis med utgangspunkt i forskning/fakta og justere denne under veiledning
 • ha evne til å identifisere, organisere og gjennomføre tverrfaglig problemløsning/arbeid sammen med andre
 • kunne reflektere over den sirkulære bioøkonomien sin betydning for statlig forvaltning og regional utvikling

Generell kompetanse

 • evne å identifisere og evaluere fag og yrkesetiske problemstillinger i balansen mellom økonomi og biologi
 • kunne planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset utredning under veiledning, både individuelt og i gruppe
 • kunne formidle fagstoff om sirkulær bioøkonomi både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i kunnskap om sirkulær bioøkonomi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Jobbmuligheter

Studiet Sirkulær bioøkonomi vektlegger den arbeidslivs- og samfunnsetterspurte tverr- og flerfaglig innen området, samtidig som man sikrer generelle og grunnleggende forståelse i basisemnene. Det er stor interesse for studiet fra næringslivet. Det er lagt opp til samarbeid med samfunns - og næringsliv i hele studieløpet innen de bioøkonomiske fagene. Det sikrer relevansen både for studentene og næringslivet. Studiet gir gode muligheter for dialog med framtidige arbeidsgivere blant annet gjennom gjesteengasjement og praksis/internship-ordningen.

Videre utdanning

Studentene kan studere videre på Nord universitet sine mastergrader: Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, Master of Science i global ledelse og Master i biovitenskap.

Studiets valgmuligheter når det gjelder fordypningsfag, valgfag, internship, utveksling og bachelorgradsoppgave gir mulighet for å tilpasse innholdet til spesifikke opptakskrav på ulike mastergradsstudier og eventuelt senere doktorgradsstudier.

Det finnes etter hvert mange muligheter for videre studier (master og doktorgradsutdanninger) i bioøkonomi i Norge og internasjonalt, hvor studiet gir et godt søkergrunnlag og kan tilpasses spesielle opptakskrav gjennom bevisste valg av fordypningsfag/bacheloroppgave og praksisopphold.

Utenlandsopphold

Nord universitet har internasjonale koordinatorer som arbeider med og tilrettelegger for internasjonalisering og internasjonal studentutveksling. Nord universitet har flere relevante avtaler for studenter innen sirkulær bioøkonomi og biobasert verdiskaping, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle internasjonalt arbeid. Det femte semestret i studieplanen er tilrettelagt for internasjonal studentutveksling. Nord universitet har også innimellom utenlandske gjester og partnere som holder forelesninger og deltar i samlinger. Studentinnveksling er relativt begrenset for dette studiet, da undervisningsspråket er vedtatt norsk.

Studiets ordning med studentutveksling er beskrevet som et eget emne.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon